Tilvenning

Tilvenning til barnehagelivet er en prosess for både foreldre og barn. Derfor er det viktig for oss i Bråten barnehage å ha god og nær kontakt med foreldrene fra oppstarten i barnehagelivet.

Når et nytt barn starter i Bråten barnehage, har barn og foreldre en tilvenningsperiode som varer i ca 3-5 dager.  Hvordan tilvenningen vil skje, avtales på forhånd mellom barnehagens avdeling og foreldre. Barnet vil ha en tilknytningsperson som følger barnet ekstra tett den første tiden i barnehagen.

Hensikten med tilvenningen vil være å trygge både barn og foreldre. Barnet skal få omsorg, bli kjent med barna på avdelingen og være med i lek. Etter hvert får barnet delta både på måltid, påkledning og i utelek. Foreldre og personalet utveksler også informasjon under tilvenningsperioden, slik at barnehagen best mulig kan legge til rette for barnet.

Fra små- til storebarnsavdeling

Når barna på småbarnsavdelingen nærmer seg 3 år, er de klare for nye og spennende utfordringer på en storebarnsavdeling.

I Bråten barnehage har vi en tilvenningsperiode før overgangen til stor avdeling. I denne perioden vil det alltid være med en trygg og kjent ansatt fra småbarnsavdelingen for å trygge overgangen og tilvenningen best mulig. Vi starter med at barna får komme på besøk noen timer om dagen for å leke. Deretter utvides dette til å spise på avdelingen, være med på samling, kle på seg og bli lagt for å sove eller for å gå ut og leke. Barna får også være med på tur på turdagene til storebarnsavdelingen.

Vi tar individuelle hensyn, og legger til rette for at overgangen forgår i barnets tempo.