Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til brukere, som ikke er i stand til at bo i eget hjem. Et langtidsopphold skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 3, § 3.2. Utgangspunktet er at:

 • Helsesvikten skal ha et omfang, som gjør at behovet for helsehjelp ikke kan ivaretas i eget hjem.
 • Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet/ omsorgsbolig/korttidsplass på sykehjem prøves ut først

Innhold i tjenesten

 • Kommunen tilbyr flere typer langtidsplasser med individuelle kriterier, for eksempel demensplasser, yngre brukere, alvorlig syke og døende
 • Tjenestens innhold drøftes med deg og din representant
 • Kvalitetsforskriftens krav danner grunnlag for tilbudet på institusjonen
 • Hvis brukeren, jfr. legeerklæring, ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av beboers lommepengedel av folketrygden. Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende/hjelpeverge

Pris for tjenesten
Pris beregnes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi planlegger og iverksetter tjenesten i samarbeid med brukeren og pårørende
 • Vi overholder vår taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

 • Du samtykker til søknad om langtidsopphold

Lover og retningslinjer
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknadsskjema finnes under Selvbetjening på forsiden. 
 • Send søknad skriftlig til Bestillerkontoret. Brukeren må samtykke i søknad
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget langtidsopphold i institusjon, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hvor du får opphold, tidspunkt for når oppholdet begynner og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40 / 44 / 79
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak