Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/foresatte når de følger og henter barna i barnehagen. Vi vil gjerne få vite om forandringer i hjemmet som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. På samme måte gir vi beskjed hvis det har skjedd ting i barnehagen som kan påvirke barnet.

Henting

Husk alltid på å gi beskjed til barnehagen hvis det er andre som skal hente barnet. Du kan også gi en generell tillatelse til at andre henter uten at dere sier fra på forhånd ved å fylle ut skjemaet ”med informasjon om barnet”.  Oppgi telefonnummeret til andre som skal hente. Vi  har ikke lov til å sende barnet med andre, uten godkjenning fra foreldre/foresatte.

Informasjonstavler

I alle garderobene er det en whiteboardtavle, hvor vi skriver viktige beskjeder. Her er det også en informasjonstavle med ukeplaner og annen informasjon. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å se på tavlene når de henter eller følger barnet i barnehagen.

Arrangementer

I løpet av året har barnehagen flere arrangementer, der det er viktig at foreldre/foresatte deltar. Målet med arrangementene er at barna får dele noe av det som skjer i barnehagen med foreldrene. Foreldre/foresatte inviteres til:

  • ”Solsikkefest”, en ettermiddag i forbindelse med FN-dagen, 24. oktober
  • ”Lucia-frokost” om morgenen på Lucia dagen, 13. desember
  • ”Juleforeldregløgg” på storbarnsavdelingene en ettermiddag i desember
  • ”Gul frokost”, en morgen før påske
  • Dugnad en ettermiddag i mai
  • "Sommerfest" onsdag ettermiddag i uke 24

Foreldresamtaler

Den tredje tilvenningsdagen setter vi av tid til en uformell første samtale. Da kan tilknytningspersonen og nye foreldre/foresatte utveksle nyttig informasjon. Vi ønsker  foreldre/foresatte som viser initiativ og engasjement i barnehagens arbeid. Vi inviterer til minst en foreldresamtale per barn i løpet av året. Den pedagogiske lederen på hver avdeling er ansvarlig for dette. I løpet av samtalen vil vi snakke om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan adferden i barnehagen samsvarer med adferden hjemme, barnets utvikling og hvordan foreldre/foresatte ønsker at vi skal arbeide med deres barn.

Informasjonsskjema 

For å ivareta barna i barnehagen best mulig, ønsker vi at foreldre/foresatte fyller ut et skjema med spesiell informasjon om hvert enkelt barn. Skjemaet deles ut til alle i august og vi ber både nye og ”gamle” fylle det ut fordi vi ofte opplever endringer fra år til år. 

Foreldremøte / Foreldreråd

I Vestliveien barnehage har vi foreldremøte hver høst. Alle foreldrene/foresatte til barna i Vestliveien barnehage utgjør barnehagens Foreldreråd.

FAU

På foreldremøtet velges det to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Disse danner  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for sosiale arrangementer. De siste årene har dette vært:

  • ”Bli kjent dag” på Nylenna
  • "Juletrefest" på Oppegård Vel
  • "Akedag" på golfbanen
  • "Sommerfest" i barnehagen

FAU har egen oppslagstavle i hver ende av den lange gangen.

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger to representanter, som skal være leder og nestleder i foreldrenes arbeidsutvalg. Disse to trer inn i barnehagens samarbeidsutvalg (SU) som foreldrenes representanter. I SU sitter også to representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags - og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte i barnehagen) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel vedta årsplanen.