Om tjenesten

Brukeren har arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Dersom brukeren helt eller delvis, ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan noen i brukerens nettverk ha denne funksjonen når brukeren selv ønsker det.

Saksbehandling

Det er Bestillerkontoret i kommunen som behandler søknader om BPA. Saksbehandler tar alltid et hjemmebesøk hos aktuelle søkere for å informere om tjenesten, innhente nødvendig informasjon og vurdere behov og omfang.

Ved beregning av antall timer skal tjenesteomfanget i utgangspunktet skal være det samme som kommunen ville ha gitt om kommunen selv utførte tjenestene.

Egenbetaling

Kommunen kan kreve betaling for de oppgavene som regnes som praktisk bistandsoppgaver (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §11-2). Det er husstandens samlede nettoinntekt som legges til grunn for egenbetalingssatsen. Med praktisk bistandsoppgaver menes rengjøring, husholdningsoppgaver og tjenester som befolkningen ellers må kjøpe dersom de ikke kan utføre dem selv.

BPA-brukere skal på lik linje med andre mottakere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v.

Fritt brukervalg

Fritt brukervalg betyr at brukerne som er innvilget denne tjenesten selv kan velge leverandører av BPA. Oppegård kommune har avtale med tre leverandører, som alle har tilfredsstilt en rekke kvalitetskrav for å få konsesjon.

Valg av leverandør påvirker ikke omfanget av tjenestene du mottar. Kommunen følger jevnlig opp at leverandørenes tjenester er i henhold til gjeldende avtaler. Egenbetalingen for praktisk bistandsoppgaver er den samme uansett hvilken leverandør du velger.

Leverandører

Les mer om de tre leverandørene i denne brosjyren.

Kan jeg bytte leverandør?

Dersom du ikke er fornøyd med valget ditt kan du bytte til en annen leverandør. Det er ingen begrensinger på hvor mange ganger du kan bytte. Du trenger ikke oppgi noen grunn for å bytte. Du må melde fra til Bestillerkontoret i form av utfylt bytteskjema.

Av praktiske årsaker går det noe tid fra du melder om bytte til du får ny leverandør. I denne perioden vil du fortsatt få tjenester fra din gamle leverandør. Dersom både du og din(e) assistent (er) ønsker å videreføre ansettelsesforholdet hos ny leverandør, må det praktiske avklares med gammel og ny leverandør.

Bestillerkontoret

Ta gjerne kontakt med Bestillerkontoret hvis du har spørsmål om ordningen eller bytte av leverandør.

Line Ulvedal-Braathen, saksbehandler
Telefon: 66 81 91 62
E-post: Line Ulvedal-Braathen

Lovverk

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Helse- og omsorgstjenesteloven  
Pasient- og brukerrettighetsloven