Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn (etter avtale)
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90 (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30)
(Se direktenummer under hvert område)
Faks: 66 81 91 29
E-post: Bestillerkontoret

Oppgaver

Bestillerkontoret tildeler følgende tjenester:

 • Institusjonsplasser; langtids- og avlastningsopphold, rehabiliterings- og vurderingsopphold
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsmestring
 • Praktisk bistand, herunder Frie Brukervalg, følge opp kontrakt med privat leverandør 
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Individuell plan
 • Omsorgsboliger og trygdeboliger
 • Vederlagsberegning for opphold i institusjon
 • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Dette innebærer blant annet kontakt med sykehusene angående pasienter fra Oppegård, som trenger kommunale tjenester
 • Trygghetsalarm

Oppegård har institusjonsplasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Bjørkås sykehjem og Greverud sykehjem.

Korttidsopphold

Et korttidsopphold er et tidsavgrenset tilbud for å observere og kartlegge en medisinsk omsorgssituasjon. Det kan være personer som trenger rehabilitering etter sykehusopphold, eller hjemmeboende med behov for støtte en periode. Korttidsplassene har heldøgns bistand.

Langtidsopphold

Langtidsplassene er tilbud om varig opphold i sykehjem med heldøgns bistand. Personer som får dette tilbudet har så omfattende omsorgsbehov at det ikke er mulig eller forsvarlig å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er en tidsavgrenset avlastning for personer med pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Rehabilitering

Tidsbegrenset døgnopphold gis til personer med behov for opptrening/ rehabilitering. Målet med tilbudet er å gi mulighet til å gjenvinne, bevare eller utvide funksjonsevnen for å fungere i eget hjem. Eksempler på rehabilitering er opptrening av slagpasienter og opptrening etter brudd og operasjoner. For korttid, langtid, avlastning og rehabiltering, kontakt:

Ingrid Hillestad, tlf. 66 81 91 79
Grete Bovim Einstabland, tlf. 66 81 91 36

Dagsenter

Dagsentrene har åpent alle hverdager. Brukerne søker og får tildelt et antall dager. De får transport til og fra sentrene, mat, trim og sosialt samvær.

Dina Egeberg, tlf. 66 81 91 48
Anne Line skeide, tlf. 66 81 93 05

Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig. Dette er ingen institusjon, men beboerens eget hjem. Boligene gir mulighet til å søke om bostøtte. Omsorgsboligene har egen bemanning og ligger i tilknytning til Greverud sykehjem, Bjørkås sykehjem og på Tårnåsen.

Line Ulvedal-Braaten, tlf. 66 81 91 62

Trygdeboliger

Trygdeboliger er i hovedsak for trygdede over 60 år, som pga. alder, funksjonshemming eller andre grunner har problemer på boligmarkedet. Kommunen har trygdeboliger i Holbergs vei, Toppenhaugen, Kornmoveien og Hareveien.

Hanne Gyberg, tlf 66 81 91 49  

Individuelle planer

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester har rett til en individuell plan. Bestillerkontoret tar i mot henvendelser/ søknader om individuell plan, sørger for evt. oppnevning av koordinator og oppstart av planen.

Hanne Gyberg, tlf. 66 81 91 49
Line Ulvedal-Braathen, tlf. 66 81 91 62

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til sterkt funksjonshemmede, som trenger hjelp både i og utenfor hjemmet. Det er brukeren selv eller pårørende som er arbeidsleder for assistentene.

Line Ulvedal-Braathen, tlf. 66 81 91 62

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand gis til personer, som helt eller delvis er avhengig av hjelp til å klare seg i daglige aktiviteter på grunn av nedsatt funksjonsevne. All hjelp gis etter en individuell vurdering. Praktisk bistand dreier seg om daglig renhold i det enkelte hjem, ikke hovedrengjøring.

Line Ulvedal-Braathen, tlf. 66 81 91 62
Hanne Gyberg, tlf. 66 81 91 49
Dina Egeberg, tlf. 66 81 91 48
Anne Line Skeide, tlf. 66 81 93 05

Søknad og vurdering

Søknad om tjenestene ovenfor sendes Bestillerkontoret som vurderer behovet, fatter vedtak og tildeler tjenester.

Se søknadsskjema  

Betaling

For betaling av korttidsopphold i institusjon og opphold ved dagavdelingene, se nedenfor under Priser. Betaling for langtidsopphold beregnes etter regler i Forskrift om egenbetaling for opphold i institusjon og Helse- og omsorgstjensteloven. Kontaktperson for beregning av egenandel ved dagsenter og sykehjem:

Marthe Aannestad, tlf. 66 81 91 40
Grete Bovim Einstabland, tlf. 66 81 91 36

Mer informasjon? 

Har du spørsmål, eller behov for ytterligere opplysninger, kan du ringe Bestillerkontoret. Ønsker du et møte må du ta kontakt og gjøre en avtale. De ansatte ved Bestillerkontoret har taushetsplikt.

Aktuell informasjon

Priser