Det samme gjelder for utvidet eller vesentlig endring av bruken av eiendommen. Fylkeskommunen behandler søknader for fylkesveier og Vegdirektoratet for riksvei.

Saksbehandling

Er tiltaket en del av byggesøknad/ delesak, behandler UTE søknaden parallelt med byggesaken/delesaken. All dokumentasjon som kreves under skal kun sendes med byggesaken. I byggesaker er det nødvendig at det fattes det et vedtak av UTE for avkjørsel.

Hvis avkjørslene ikke er en del av en byggesak, sendes søknad med vedlegg til UTE. Alle avkjørsler skal opparbeides etter kriteriene i utbyggingsveilederen og kommuneplanen (se kommuneplanens kap. 7, Planbestemmelsene, § 3).

Behandlingstid

UTE fatter normalt vedtak innen to uker fra all dokumentasjon er mottatt. (OBS! egne tidsfrister for byggesaker).

Vedlegg/dokumentasjon

Sammen med søknaden må det legges ved målsatt kart i 1:500. Kartet skal vise hvor avkjørselen skal være, bredde på avkjørsel, avstand til nabo og alle frisiktlinjer skal være tegnet inn. Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. Legg også ved annen informasjon som kan være relevant for søknaden.

Spesielt for delesaker

I delesaker vurderes kun om det er mulig å anlegge en avkjørsel etter de kommunale vilkårene. Det vil ikke bli fattet et vedtak av UTE i en delesak. Det må legges ved målsatt kart i 1:500. Kartet skal vise hvor avkjørselen skal være, bredde på avkjørsel, avstand til nabo og alle frisiktlinjer skal være tegnet inn. Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. Alternativt kan det sendes inn en redegjørelse for hvordan avkjørselen skal kunne anlegges.

Gjennomføring

Avkjørselen skal opparbeides i tråd med kommunale vilkår. Når tiltaket er ferdig utført skal det sendes inn dokumentasjon på at tiltaket er utført etter veimyndighetens krav. Tiltaket skal ikke tas i bruk før all dokumentasjon er sendt og godkjent av veimyndighetene.

Klagemulighet

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt du mottar meldingen om vedtaket, eller når du på annen måte burde ha fått kjennskap til vedtaket.

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, kan klagen avvises. Du kan søke om å få forlenget klagefrist, men da må du søke om dette før fristen går ut og begrunne søknaden. Mer informasjon om klagemulighet vil bli sendt sammen med vedtaket.

Kontakt

Har du spørsmål om søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt oss på 66 81 90 90 eller send e-post til UTE. Besøk etter avtale.  

Gebyr

F.o.m. 1.1.2016 er det vedtatt egen gebyrsats på 2 900 kr for behandling av søknad om ny/endret/utvidet avkjørsel. Dette gjelder for enkeltsøknader som sendes direkte til UTE og søknader som kommer sammen med byggesøknader.

Lover

Søknader om avkjørsel blir behandlet etter Veglova §§ 40-43

Lov om vegar (Veglova) 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
Forskrift om alminnelige regler om utbygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg