Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og føle seg trygg. Hjemmet blir et farlig sted, og den som skulle gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes direkte, og for eventuelle barn som lever i en tilværelse preget av vold.

Vold gir synlige fysiske skader, samtidig påvirkes fysisk og psykisk helse negativt også senere i livet. Vold i nære relasjoner er et stort helseproblem. De som har problemer i forhold til rus eller psykisk helse, er mer sårbare for vold og overgrep.

Volden rammer både kvinner og menn, unge og gamle, også mennesker i homofile forhold. Barn som opplever vold i hjemmet befinner seg i en uholdbar omsorgssituasjon, med stor risiko for at de blir utrygge, og får senskader i voksen alder. Å leve i en familie der det forekommer vold mellom voksne, tilsvarer skadevirkningene av det å bli direkte utsatt for vold.

Hva er vold i nære relasjoner?

- Fysisk vold kan være slag, spark, dytting, klyping, lugging, holde fast, ta kvelertak og bruk av våpen.

- Seksuell vold kan være å tvinge noen til sex, inkludert voldtekt. Dette er svært psykologisk nedbrytende, og rammer vår mest private og sårbare side.

- Materiell vold er rettet mot gjenstander, eller også kjæledyr. Har voldsutøveren tidligere anvendt fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende.

- Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Vi snakker om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.

- Økonomisk vold er når man fratas retten til å disponere egne penger, egen bankkonto (eller felles bankkonto) og å ha egen inntekt. Man kan også tvinges til å underskrive på lån og risikerer å bli sittende med en stor gjeld.

- Kjønnslemlestelse er omskjæring av kvinnelige kjønnsorganer.

- Tvangsekteskap er å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje.

Søke hjelp

Det er viktig at de som utsettes for slik vold, ikke går med dette alene, men søker hjelp. Det første skrittet kan være å fortelle noen om volden. Like viktig er det at de som utsetter andre for vold også søker hjelp.

I Folloregionen foregår nå et prosjekt der mange skal samarbeide om å gi voldsutsatte barn og voksne et bedre tilbud. Her har vi særlig fokus på de som sliter med rus, eller har psykiske problemer. I dette samarbeidet inngår NAV, kommunale tjenester innenfor rus og psykisk helse, distriktpsykiatrisk senter, forebyggende helsetjeneste i kommunene, barnevern, politi og krisesenteret.

Du kan fortelle om dine voldserfaringer til kontaktpersoner du har i din kommune, og få god hjelp. Krisesenteret er det kommunale tilbudet som har arbeidet lengst med vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Follo er et tilbud til alle innbyggere i Follo og ligger i Ås. Her kan voldsutsatte kvinner, menn og deres barn få hjelp, også et midlertidig botilbud. Du komme dit på dagtid bare for en samtale.

Flere opplysninger om krisesenteret får du ved å ringe 64 97 23 00 eller du kan lese mer på krisesenterets Krisesenterets nettsider.