Tallene som Oppegård Avis har brukt i sin artikkel, er renovasjonsgebyret i en fremtidig avfallsløsning i ROAF, og inkluderer sortering av matavfall. Tallene det blir sammenlignet med for Follo Ren, er uten sortering av matavfall. Det er en forskjell på kr 200 per abonnement i følge Follo Ren.

Dagens renovasjonsgebyr i Oppegård kommune er i tillegg redusert med kr 515 for alle abonnenter. Dette er tilbakebetaling fra fondet som Follo Ren bygde opp til prosjektet Kretsløp Follo som det ikke ble noe av.  Beregning er gjort ut i fra budsjettall for 2017 fra Follo Ren.

Sammenlignbart abonnementsgrunnlag for Follo Ren blir da kr 2 532 uten moms. Tallet fra ROAF, kr 3 400 , som er gjennomsnittlig abonnementspris for medlemskommunene, inneholder moms. Beregnet, sammenlignbart renovasjonsgebyr for Follo Ren inkludert moms, blir da kr 3 165.

Sammenligner vi de riktige tallene, viser det seg altså at økningen ved å velge ROAF fremfor Follo Ren ut i fra dagens beregninger er 7.4 %.

- Denne utregningen fikk Oppegård Avis i god tid før avisen gikk i trykken. Det er skuffende å registrere at Oppegård Avis likevel trykker en artikkel med villedende tall som gir et uriktig bilde av saken, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Oppegård kommunestyres vedtak 13. februar 2017

  1. Renovasjonsløsningen for Oppegård skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Et sterkt klima- og miljøaspekt, samt brukervennlighet skal være en sentral del av løsningen.
  2. Oppegård kommune søker medlemskap i Romerike avfallsforedling IKS med virkning fra 01/01-2019
  3. Oppegård kommune sier opp medlemskapet i Follo Ren IKS med virkning fra 01/01-2019
  4. Utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr må vurderes på nytt. Stasjonen må ha tilstrekkelig kapasitet for å dekke befolkningen i Nordre Follo kommune frem mot 2040.
  5. Det må vurderes om det er mulig å løse eventuelle behov for omlasting for Nordre Follo kommune i forbindelse med dette.
  6. Det forutsettes at Ski kommune fatter vedtak om det samme, før rådmann effektuerer dette vedtaket. Dersom det ikke skjer må rådmannen komme tilbake til kommunestyret.