Oppegård kommunestyre skal velge meddommere til Follo Tingrett, lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett og jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

Å være meddommer/lagrettemedlem er en interessant oppgave samtidig som du tar et samfunnsansvar på et viktig område. Meddommere skal sammen med fagdommer ta avgjørelser i rettssaker. De som velges skal være alminnelige, hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet. Sammensetningen skal være slik at den representerer alle samfunnslag, aldersgrupper og etnisk bakgrunn og kultur. Som meddommer må du regne med å bli innkalt to ganger i året.

Hvem kan velges?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges, bl.a.:

  • Over 21 år og under 70 år når perioden starter
  • Ha stemmerett og være innført i folkeregisteret i Oppegård på valgdagen
  • Forstå norsk tale og tekst og selv kunne uttrykke seg på norsk
  • Godt skikket til vervet
  • God vandel – vandelen blir kontrollert

Noen personer er utelukket pga stilling som statsråder, statssekretærer, ansatte ved domstolene, politiet, fylkesmenn med mer.

Siden vervet som meddommer er en samfunnsplikt, gis det normalt fri fra ordinært arbeid. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Forslag til kandidater

Forslag sendes Oppegård kommune så snart som muligDu kan sende forslag på e-post til: formannskapskontoret@oppegard.kommune.no eller per brev til Oppegård kommune v/formannskapskontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Alle forslag må inneholde fullt navn, adresse, telefon, yrke/stilling og personnummer. Gjerne også e-postadresse.

Har du spørsmål, kontakt formannskapssekretær Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61

Hva er en meddommer?

Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer må du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte kan vare noe lenger.

Meddommer i Tingretten

Vervet som meddommer i Tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer og lagrettemedlem i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det å være meddommer på www.domstol.no/lekdommer

Les bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere fra Domstoladministrasjonen (pdf)