1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

Statens vegvesen håndbok 017 og 018.

2. Kommunale krav
 

Veitype, kode Veitype, betegnelse Asfaltbredde, (m) Reg. bredde, (m) Dimensj.hast-ighet (km/t) Frisikt / Stopp (m) Frisikt møte (m) Minste radius (m) Anmerkning
G Gang-/sykkelvei 2,5 (3) 6,0 20 - 25 20 Breddeøkning 0,5 m ved bratte bakker, ved skoler, i sentrumsområder og v. adkomstvei til boliger
P Fellesavkjørsel 3,0 6,0 30 25 - 13 Privat vei som ikke overtas av kommunen
A1 Adkomstvei 3,0 6,0 30 25 60 20  Maks 10 boliger
A2 Adkomstvei 3,5 7,0 30 25 60 20 Maks 300 m lengde/30 boliger
A3 Adkomstvei 4,0 8,0 40 40 85 45(30) Normalt profil
A4 Adkomstvei 4,0 11,0 40 40 85 45(30) Adkomstvei med fortau
A5 Adkomstvei 4,0 12,5 40 40 85 45(30) Adkomstvei m/gs-vei /1,5 m trafikkdl.
S1 Samlevei 5,0 10,0 50 50 - 80(40) Adkomstvei i bolig- og industrifelt
S2 Samlevei 6,0 11,0 60 70 - 125(50) Veier m/bussruter/ ÅDT › 5000
S3 Samlevei 5+2,5 15,0 50 50 - 80(40) Som S1, men m/gs-vei og trafikkdeler
S4 Samlevei 6+2,5 16,0 60 70 - 125(50) Som S2, men m/gs-vei og trafikkdeler

3. Beskrivelse og kommentarer

Breddeutvidelse i kurve skal vises i regulerings- og bebyggelsesplan. Reduksjon av grøftebredde som følge av breddeutvidelse aksepteres ikke.

Breddeøkning i veikryss skal være 1,0 m med gradvis utvidelse over en lengde på 10 m. I kurver skal breddeøkningen være 0,5 m for R=15-20 m, og 1,0 m for R ‹ 15 m.

Skulderbredde skal være 0,5 m på hver side av kjørevei, og tilsvarende 0,25 m for gang/sykkelvei og på veier med kantstein. Skulderen skal anlegges med gjenbruksasfalt, ferdig komprimert i nivå med topp asfaltdekke og med tverrfall på 2% synkende ut fra asfaltkant. Skulderen skal anlegges med gjenbruksasfalt, ferdig komprimert i nivå med topp asfaltdekke og med tverrfall på 2% synkende ut fra asfaltkant.

Minsteradius vist i parentes i tabellen angir ekstraordinært minimum i eksisterende boligområder med vanskelige forhold, eller på steder der fartsdemping ønskes spesielt.

Reguleringslinjens kurvatur skal være minimum R=10 m langs vei.
I veikryss skal kurvaturen være:

Gang/sykkelvei X adkomstvei, R=5 m
Adkomstvei X adkomstvei, R=8 m
Adkomstvei X samlevei, R=10 m
Samlevei X samlevei, R=18 m

Snuplasser: Hammerløsning kan benyttes i boligstrøk (14 X 14 m fra ¢). Det bør imidlertid tilstrebes å unngå adkomster direkte fra snuhammer av hensyn til brøyting. Rundkjøringer bør benyttes i sentrums- og industriområder, samt ved skoler.

Fortau: Veisystemer uten fortau eller gang/sykkelvei aksepteres i blindveier for opptil 60 boliger.

4. Ansvarlig virksomhet

Virksomhet UTE, tlf.: 66 81 90 90.