1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

Statens vegvesen håndbok 017.

2. Kommunale krav

 • Veikryss med kantstein og kanalisering skal beregnes og tegnes i M=1:200. Komplett stikningsplan med koordinater og bredder skal utarbeides. Start-, slutt- og kurvepunkter skal angis for senterlinje, kjørebanekant, kantsteinslinje og rekkverk. Skiltstolper og lysmaster skal også koordinatfestes.
 • Forgjengerfelt skal være 3 m brede. Bredden på åpninger i øyer og nedsenkete kantsteiner skal være 3,5 m.
 • For nedsenket kantstein i forb. med fotgjengerfelt skal hele bredden ha maks. vis på
 • 20 mm av hensyn til rullestolbrukere, barnevogner, syklister, brøyting og lignende.
 • Veiskuldre skal ha samme oppbygning som veien for øvrig, med vanligvis uten fast dekke. I sterkt trafikkerte eller uryddige veikryss uten kantstein eller rekkverk skal veiskulderen ha et fast belegg med kraftig rumleeffekt (gatestein eller lignende) i en bredde av minst 0,5 m for å begrense trafikken til selve kjørebanen.
 • Kantstein skal være av faset granitt (20 mm fas), og skal settes iht. NS 3420, og med 160 mm vis. Kantsteinslinjen skal være 0,25 m fra kjørebanekant. Dimensjon på kantstein skal være 125 x 250 mm.
 • All kantstein skal ha armert bakstøp (2 stk. Ø 10 mm.), og trafikkøyer skal belegges med gatestein eller belegningsstein av betong. Der hvor trafikkbildet synes komplisert eller det er mulighet for uønsket kjøremønster kan det kreves kantstein.
 • Minste bredde mellom to-sidig kantstein skal være 3,25 m for gang/sykkelvei og 3,5 m for kjørevei.
 • Adkomstveier som skal benyttes midlertidig av selvbyggere, og samleveier med stor anleggstrafikk før toppdekket legges ut, skal ha et ekstra førstelags asfalt på 100 kg/m2 Agb 11 eller et penetrsjonsdekke med avstrøing 40 kg/m2.
 • Avkjørsler asfalteres samtidig med veien frem til eiendomsgrense. Dette for best mulig å ivareta de kommunale retningslinjer for lengdeprofilet i avkjørselen.
 • Grøntrabatter (trafikkdelere og -øyer) skal ha et 100 mm topplag av vekstmasse.

3. Beskrivelse og kommentarer

Veitype Asfalttype Asfalt kg/m2 Bærelag pukk (*), mm Forsterkn.lag kult, mm Fjell løst, mm
Gs-vei/fortau Agb 11 100 100 300 300
Felles adkomst Agb 11 100 100 300 300
Adkomstvei A Agb 11 125 100 300 400
Adkomstvei B Agb 16 150 100 400 400
Samlevei C Agb 16 + Agb 11 100 100 400 400
- - 100 - - -
Samlevei D Agb 16+ 125 100 500 400
- Agb 11 100 - - -

(*) Bærelaget skal ha fraksjon (8-63) mm, alternativt (20-60) mm tettet i toppen med (4-8) mm.

4. Ansvarlig virksomhet

Virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.