1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

Statens vegvesen håndbok N200

2. Kommunale krav

  • Veikryss med kantstein og kanalisering skal beregnes og tegnes i M=1:200. Komplett stikningsplan med koordinater og bredder skal utarbeides. Start-, slutt- og kurvepunkter skal angis for senterlinje, kjørebanekant, kantsteinslinje og rekkverk. Skiltstolper og lysmaster skal også koordinatfestes.
  • Forgjengerfelt skal være 3 m brede. Bredden på åpninger i øyer og nedsenkete kantsteiner skal være 3,5 m.
  • For nedsenket kantstein i forb. med fotgjengerfelt skal hele bredden ha maks. vis på 20 mm av hensyn til rullestolbrukere, barnevogner, syklister, brøyting og lignende.
  • Veiskuldre skal ha samme oppbygning som veien for øvrig, med vanligvis uten fast dekke. I sterkt trafikkerte eller uryddige veikryss uten kantstein eller rekkverk skal veiskulderen ha et fast belegg med kraftig rumleeffekt (gatestein eller lignende) i en bredde av minst 0,5 m for å begrense trafikken til selve kjørebanen.
  • Kantstein skal være av faset granitt (20 mm fas), og skal settes iht. NS 3420, og med 130 mm vis. Kantsteinslinjen skal være 0,25 m fra kjørebanekant. Dimensjon på kantstein skal være 150 x 300 mm.
  • All kantstein skal ha armert bakstøp (2 stk. Ø 10 mm.), og kantsteinen skal fuges, og trafikkøyer skal belegges med gatestein. Der hvor trafikkbildet synes komplisert eller det er mulighet for uønsket kjøremønster kan det kreves kantstein.
  • Minste bredde mellom to-sidig kantstein skal være 3,25 m for gang/sykkelvei og 3,5 m for kjørevei.
  • Adkomstveier som skal benyttes midlertidig av selvbyggere, og samleveier med stor anleggstrafikk før toppdekket legges ut, skal ha et ekstra førstelags asfalt på 100 kg/m2 Agb 11 eller et penetrasjonsdekke med avstrøing 40 kg/m2.
  • Avkjørsler asfalteres samtidig med veien frem til eiendomsgrense. Dette for best mulig å ivareta de kommunale retningslinjer for lengdeprofilet i avkjørselen.
  • Grøntrabatter (trafikkdelere og -øyer) skal ha et 100 mm topplag av vekstmasse.

3. Beskrivelse og kommentarer

Veitype Fortau Gang/ sykkelvei fortau over avkjørsel Adkomst-veier Samle-veier Hovedveier (Bussveier)
Slitelag 4 cm Agb 8 (100 kg/m2) 3 cm Agb 8 (75 kg/m2) 4 cm Agb 11 (100 kg/m2) 4 cm Agb 11 (100 kg/m2) 4 cm Agb 11 (Ska 11) (100 kg/m2)
Bindelag - 3 cm Agb 8 (75 kg/m2) 4 cm Agb 11 (100 kg/m2) 4 cm Agb 11 (100 kg/m2) 4 cm Agb 11 (100 kg/m2)
Øvre Bærelag 4 cm Ag 4 cm Ag 4 cm Ag 5 cm Ag 4 cm Ag 11 (100 kg/m2)
Nedre bærelag 10 cm pukk 0-32 10 cm pukk 0-32 10 cm pukk 0-32 10 cm pukk 0-32 10 cm pukk 0-32
Forsterk-ningslag T1 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
Forsterk-ningslag T2 15 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm
Forsterk-ningslag T3 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 55 cm
Forsterk-ningslag T4 35 cm 40 cm 40 cm 60 cm 70 cm

 

4. Ansvarlig virksomhet

Virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.