1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

2. Kommunale krav

  • Kummer skal om mulig plasseres i fortau eller i gang/sykkelvei og skal ha flytende kumramme med kjøresterkt 40 tonns NS-kumlokk med "tette" spetthull. Kumramme delvis utenfor asfaltert flate skal ha en 250 mm bred "krans" av asfalt.
  • Sandfang skal minimum være Ø 650 mm. Risten skal være sykkelsikker og av flytende type i asfaltert flate. I veigrøft skal det være låsbar kuppelrist. Sandfang kan ha hjelpesluk tilkoplet, men hjelpesluk bør om mulig unngås. Sandfang skal ha støpejernsdykker. Under ramme skal det være minimum 1 stk.
  • 100 mm toppring.
  • Alle veisluk skal merkes med spesialskilt festet til egen stolpe, evt. nærmeste stolpe eller vegg innenfor en avstand på maks 10 m.
  • Flytende ramme for kum og sluk skal ha minst 100 mm asfalt under flensen. Rammen skal tettes utvendig med tykt tau for å hindre asfaltsøl ned i kummen.
  • Stikkrenne skal ha Ø 160 mm med innvendig bunn i flukt med bunn veigrøft. Minste overdekning i avkjørsler skal være 200 mm for plastrør og 150 mm for stål- og betongrør over øverste del av røret. I veikryss økes overdekningen med 50 mm.
  • Veigrøfter skal være 250 mm dypere enn traubunn for effektiv drenering av veikroppen. Alternativt kan det benyttes grunn grøft og lukket drenering med avløp til bekk eller overvannsledning. I veier med kantstein skal det benyttes lukket drenssystem.

3. Beskrivelse og kommentarer

Kummlokk skal være preget med Oppegård kommunes kommunevåpen.
Produktet kan forlanges dokumentert mht. egenskaper, holdbarhet, sårbarhet og kapasitet.

4. Ansvarlig virksomhetsområde

Virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.