Trafikksikkerhet og humper

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

2. Kommunale krav

  • Fysiske trafikksikkerhetstiltak i form av humper eller innsnevringer kan anlegges i boligfelt skiltet med fartsgrense på 40 km/h eller lavere. Disse etableres 30-50 m etter innkjøringen til fartsgrensesoner der tilnærmede rettstrekninger er lengre enn 200 m, og der turveier eller lignende krysser kjøreveien.
  • Gangveier i fartsgrensesoner skal krysse kjørevei på hump, gjerne anlagt med annen farge og annet materiale.
  • Stier og turveier som ikke skal brøytes, anlegges eller utstyres med innsnevring ved kjørevei slik at utilsiktet bilkjøring hindres.

3. Beskrivelse og kommentarer
Humper bør unngås lagt i sterk stigning, og samtidig søkes anlagt nærmest mulig veilyspunkt.

For boligfelter behøver ikke hver enkelt hump å varsles med hindermarkering. Dette kan fortrinnsvis gjøres ved inngangen til feltet i forb. med soneskilting av fartsgrense.

4. Ansvarlig virksomhet
UTE, tlf. 66 81 90 90.