Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, dvs. 106 km kjørevei og 45 km gang- og sykkelvei og fortau. Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene, mens Staten har ansvar for riksveiene. Kommunen skal sørge for trygg ferdsel, fremkommelighet samt ivareta miljø og samfunnsinteresser.

Virksomhetens oppgaver

  • Veivedlikehold
  • Brøyting/strøing
  • Feiing
  • Veimererking/ skilting
  • Klipping av vegetasjon

Hovedplan

Hovedplan vei er kommunens overordnede strategidokument for å sikre trafikksikkerhet og fremkommelighet på det kommunale veinettet:

Vakttelefoner

Feilmelding kl. 08.00 - 15.00, tlf. 66 81 90 90

Kontakt UTE – avdeling vei ved akutte hendelser, utenom kontortid på tlf. 908 27 320. Telefonen er åpen i perioden 15. oktober til 1. april.

Ved melding om feil/uregelmessigheter ved riks- og fylkesveier:
Kontakt Vegmeldingssentralen, tlf. 175.

Kontakt oss

Driftsleder: Kay Pedersen
Telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr. 
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: UTE

Aktuell informasjon
Statens Vegvesen
Sykkelstrategi 2010-19   
Temaplan for trafikksikkerhet 2011 - 2014