Vei og trafikk

Her finner du informasjon om bl.a. graving, parkering, vedlikehold av veier, veilys og vakttelefoner.

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, dvs. 106 km kjørevei og 45 km gang- og sykkelvei og fortau. Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene, mens Staten har ansvar for riksveiene. Kommunen skal sørge for trygg ferdsel, fremkommelighet samt ivareta miljø og samfunnsinteresser.

Virksomhetens oppgaver

  • Veivedlikehold
  • Brøyting/strøing
  • Feiing
  • Veimererking/ skilting
  • Klipping av vegetasjon

Vakttelefoner

Feilmelding kl. 08.00 - 15.00, tlf. 66 81 90 90

Kontakt UTE – avdeling vei ved akutte hendelser, utenom kontortid på tlf. 908 27 320. Telefonen er åpen i perioden 15. oktober til 1. april.

Ved melding om feil/uregelmessigheter ved riks- og fylkesveier:
Kontakt Vegmeldingssentralen, tlf. 175.

Kontakt oss

Driftsleder: Kay Pedersen
Telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr. 
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: UTE

Aktuell informasjon
Statens Vegvesen
Sykkelstrategi 2010-19   
Temaplan for trafikksikkerhet 2011 - 2014