Hensikten med planen er å tilrettelegge for to boligblokker med gode uteoppholdsarealer og parkering i kjeller. Planen legger til rette for ny trasé for Tjernsliveien og Tusseveien, og en oppgradering av veien. Undergangen under jernbanen foreslås stengt for personbil, og skal tilrettelegges som gang- og sykkelvei.

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsler Oppegård kommune at kommunen vil inngå dialog med Tomter Lodge AS for å avklare behov for utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil avklare fordeling av bidrag til opparbeidelse av offentlig infrastruktur, med blant annet ny bru over til Oppegård stasjon.
 

Tjernsliveien Tusseveien.png

Dokumentene finner du her

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 13. november 2019. Merk klagen med saksnummer 16/4085. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Innspill til forhandlingene

Hvis du ønsker å sende innspill til forhandlingene av utbyggingsavtale, er fristen 13. november 2019.

Du kan sende innspill til forhandlingene om utbyggingsavtale via våre nettsider under selvbetjening > høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk uttalelsen med saksnummer 16/4085.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling.
Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på tlf. 920 12 168 eller e-post: Ane Tingstad Grav.