Planområdet er 18 dekar og inkluderer Theodor Hansens vei til og med krysset  Solbråtanveien. Planområdet inkluderer også vannarealer i Veslebukta (se kartet).

Området foreslås regulert til blokkbebyggelse og rekkehusbebyggelse samt et nærmiljøanlegg i sør, en turvei langs vannet og en bru over vannet. Her kan du se fullstendig varsel om oppstart:

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Veslebukta Boligutvikling AS vil inngå dialog med Oppegård kommune for å avklare behov for utbyggingsavtale i forbindelse med detaljregulering av boliger, nærmiljøanlegg, tursti og bro i Veslebukta. Utbyggingsavtalen vil avklare fordeling av bidrag til opparbeidelse av fysisk infrastruktur knyttet til utviklingen av området.

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål om planarbeidet, kontakt plankonsulent Tone Færøvik i Civitas, tlf. 905 36 643, eller på e-post til: Tone Færøvik

Merknader

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes Civitas v/ Tone Færøvik, Grubbegata 14, 0179 Oslo eller på e-post til: Tone Færøvik 

Kopi av merknaden sendes til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post: Oppegård kommune 

Spørsmål og skriftlige merknader til utbyggingsavtalen rettes til:

Oppegård kommune v/ Wenche Aarvik, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune.

Frist for innspill til planarbeidet er 6. september 2018.