I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeider med detaljreguleringsplan for boliger - blokkbebyggelse med garasjekjeller i Tjernsliveien -Tusseveien i Oppegård kommune.

Varselet er likelydende med varsel poststemplet 10.12.2018, men fristen for bemerkninger er forlenget til 25.01.2019.
 
Planområdet ligger sydøst for Oppegård jernbanestasjon ved krysset Tjernsliveien og Tusseveien. Planområdets avgrensing fremgår av kartet.

Det er avholdt oppstartsmøte med planmyndighet i Oppegård kommune. Planinitiativ er behandlet i Utvalg for miljø og plan 11.10.2016. Planarbeidet er vurdert til ikke å falle inn under Forskrift om konsekvensutredning.

Detaljreguleringsplanen skal i tillegg til boliger omfatte omlegging av traseen for Tjernsliveien og Tusseveien, turvei mellom Tjernsliveien og Åsenveien, areal for støyskjerming mot Fv156 og jernbanetraseen, samt mulig riggtomt i anleggsperioden på riggtomten til Statens vegvesen.

Dokumenter i saken

Samlet saksfremstilling  
Planinitiativ  
Notat til Utvalg for miljø og plan 

Planområdet

Planområdet omfatter tomtene for boligprosjektet med gnr./bnr. 44/229, 44/252, 44/348, 44/436, 44/437, 44/903 og 44/904. I tillegg inngår del av veiareal/riggtomt gnr./bnr. 50/24 og kommunal vei 50/32, del av jernbane 44/847 og naboeiendom 44/166 som vil bli berørt av omlegging av vei.

Området omfattes av områderegulering med Plan-ID 10142002 og arealformål: Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.

Forslagsstiller er Tomter Lodge AS og Søyland arkitekter AS er forslagstillers konsulent.

Merknader eller innspill

Eventuelle innspill eller merknader sendes til Søyland arkitekter AS, v/ Jan Ellef Søyland, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo, jes@s-ark.no, tlf. 930 08 088.

Frist for merknader: 25. januar 2019.