Varsel om oppstart av detaljregulering

På vegne av KTV prosjekt AS og iht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for felt B3 i områdereguleringen for Kolbotn sentrum.

Følgende eiendommer er omfattet av varselet:

Gnr/bnr. 40/718, 40/719, 40/138, 40/164, 40/289, 40/816, 40/785, 40/784, 40/815, 40/783, 40/873, 40/874, 40/786, 40/787, 40/720, 40/1031, 40/962, 50/36 (se kart lenger ned).

Planområdet er 18 dekar og inkluderer også vannarealer i Veslebukta. Området foreslås regulert til blokkbebyggelse og rekkehusbebyggelse i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum (felt B3). Forslaget legger til rette for maks 10.500 m2 BRA. Utnyttelse og høyder er i tråd med områdereguleringen.

Det kan bli aktuelt med avvik fra regulerte byggegrenser for en bedre plassering av byggene ifht. tomt og omgivelser. I tråd med områdereguleringen er omkringliggende veier inkludert i planavgrensningen for en utvidelse av Kantorveien og Båtsleppa med fortau. I tillegg foreslås en turvei langs vannet og i vann.

Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres at KTV prosjekt AS vil inngå dialog med Oppegård kommune for å avklare behov for behov for utbyggingsavtale i forbindelse med detaljregulering av boliger, kjørevei m. fortau, turvei, naturområde og friområde langs Veslebukta. Utbyggingsavtalen vil avklare fordeling av bidrag til opparbeidelse av fysisk infrastruktur knyttet til utviklingen av området.

Mer informasjon og merknader

Spørsmål og skriftlige merknader til planarbeidet rettes til plankonsulent Tone Færøvik, tlf. 905 36 643, Tone Færøvik eller til Civitas v/ Tone Færøvik, Grubbegata 14, 0179 Oslo.

Spørsmål og skriftlige merknader til utbyggingsavtalen rettes til Oppegård kommune v/ Wenche Aarvik, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, tlf. 66 81 90 90 eller til Oppegård kommune

Frist for å sende innspill er 3. desember 2018. UTSATT frist til 4. januar 2019.


Kantorveien Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale.jpg