Hensikten er å bevare områdets kulturmiljø og helhetlige preg, samtidig som det gir eiere fleksibilitet til å gjøre endringer på sine eiendommer.

Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål. Planen har heller ikke til hensikt å etablere nye grøntområder eller veier. Arealformålene i ny reguleringsplan skal være i samsvar med kommuneplanen, og de gjeldende reguleringsplanene.

Planområdet inkluderer reguleringsplanene for Ingieråsen og del av vestre Ingieråsen. I tillegg er det i dette oppstartsvarselet tatt med boligområder som kan være en del av kulturmiljøet på Ingieråsen. Dette skal vurderes nærmere i planarbeidet, og planavgrensningen kan derfor endre seg.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar, på e-post til Oppegård kommune, eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Merk høringssvaret med saksnummer 17/5477. Frist for innspill er 23. august 2019.

Høringsuttalelser til varsel om oppstart

Høringsuttalelser  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post Samfunnsutvikling.