Hovedmålet med reguleringen er å legge til rette for en ny bru over jernbanen og fortetting innenfor det prioriterte utbyggingsområdet i tråd med kommuneplanen.  Tilgrensende boligområder rundt fortettingsområdet tas med for å oppdatere reguleringsbestemmelsene i retning av kommunes plan for frittliggende småhusbebyggelse som ivaretar småhusområdets kvaliteter på en bedre måte enn dagens regulering.

Oppegård senter planprogram.jpg

Sentrale problemstillinger i planarbeidet er å: 

  • avklare behov for utvidelse av Sætreskogveien barnehage
  • utrede tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved stasjonen/ lokalsenteret
  • tilpasse lokalveisystemet den nye brua
  • skape gode gang- og sykkelforbindelser
  • avklare plassering av en grønn møteplass
  • legge til rette for gode overganger mellom lokalsenteret, det historiske bygningsmiljøet og småhusbebyggelsen rundt
  • vurdere bekkeåpning og utarbeide en god strategi for håndtering av overvann
  • skape et godt bomiljø i fortettingsområdet som ivaretar støykravene

Her finner du dokumentene

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill og høringssvar via høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk innspill og høringssvar med saksnummer 19/2998.

Fristen for innspill til arbeidet og høringssvar til planprogram er 6. november 2019.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: samfunnsutvikling@oppegard.kommune.no. Du kan også kontakte saksbehandler på e-post Christina Blumentrath elelr på tlf. 930 57 114.