Planforslaget fremmes av Romfarer arkitekter AS på vegne av Strømmen Entreprenør AS. Strømmen Entreprenør AS ønsker å omregulere planområdet fra formål LNF2, bolig, vei og felles avkjørsel til formål bolig (frittliggende småhusbebyggelse), lekeplass, turvei, kjørevei og parkeringsplasser til utfartsparkering.

Dokumenter

Annonse i Oppegård Avis 
Kart til annonsen 
Varselbrev  
Kartunderlag   
Planprogram   

Spørsmål og merknader

Har du spørsmål eller merknader til planarbeidet, kontakt fagkyndig Alexandra Skandali, e-post: Alexandra Skandali.   

Frist 1. februar 2018