I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Sønsterudveien 2 i Oppegård kommune som vist på kartet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for dagligvarebutikk, boliger, miljøstasjon, blågrønn struktur, bedring av trafikkforholdene i Bekkeliveien, samt oppgradering av gang- og sykkelveinettet.

Planarbeidet utføres på vegne av Mantin Eiendom AS/ A-J Eiendom AS (Sønsterudveien 2B) og Toa AS (Sønsterudveien 2A).

Dokumenter

Annonse  
Varslingsbrev  
Planprogram 
Situasjonskart  

Merknader

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet bes sendt skriftlig til arkitektkontoret.

Nærmere informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til siv. ark. MNAL Per Furuseth, e-post: Per Furuseth.  

Merknader sendes innen 25. august 2018.