Bålerud Utvikling AS ønsker å omregulere planområdet fra LNF2-området til formål bolig og mer spesifikt småhusbebyggelse. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en forsiktig utbygging av boliger på eiendommen 32/70, mens viktige identitetsskapende stedsverdier ivaretas.

Dokumenter

Varslingsbrev  
Annonse i Oppegård Avis  
Kart til annonsen  
Planprogram  

Spørsmål og merknader

Planforslaget fremmes av Romfarer arkitekter AS på vegne av Bålerud utvikling AS.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til fagkyndig i Romfarer arkitekter, Alexandra Skandali, E-post: Alexandra Skandali 

Merknadsfrist 18. januar 2018