Gjersjøen

Gjersjøen er kommunens drikkevannskilde og organisert bading er ikke lov  

I 1962 fikk Oppegård kommune konsesjon til å ta ut vann fra Gjersjøen. Ett av kravene var forbud mot å bade i sjøen.  Da kommunen fikk fullrenseanlegg ble forbudet begrenset til «organisert bading».  Badeforbudet er knyttet til konsesjon om å produsere drikkevann og er ikke endret siden 1965. Det er for eksempel heller ikke lov til å arrangere sportsstevner, anlegge campingplass eller bensinstasjon ved Gjersjøen.

Vannet har god kvalitet

Råvannskvaliteten i Gjersjøen er god og Oppegård vannverk leverer drikkevann innenfor kravene i drikkevannsforskriften. Kvaliteten blir dokumentert ukentlig/daglig gjennom et prøvetakingsprogram som er godkjent av Mattilsynet. I tillegg blir vannkvaliteten dokumentert gjennom et prøvetakingsprogram som følger av vannforskriften.  

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å bruke minst mulig vann

Torsdag 31. mai sendte kommunen en oppfordring til alle innbyggere om å bruke minst mulig vann.  Grunnen til dette er at det varme været fører til svært høyt vannforbruk. Trykket i vannrørene blir derfor lavt og brannvesenet kan få problemer med slokkevann.  Det er stor skogbrannfare og derfor viktig at brannvesenet har nok vann med godt trykk. Det er altså ikke vannmangel i Gjersjøen som er grunnen til at vi ber innbyggerne  begrense vannforbruket. Hvis det tørre været fortsetter kan nivået i Gjersjøen blir så lavt at vi får problemer med å pumpe opp nok råvann. Da må vi innføre strenge restriksjoner på vannforbruket.   

Kolbotnvannet

Ingen offentlig badeplass  

Kommunen sjekker ikke badevannskvaliteten i Kolbotnvannet siden det ikke er offentlige badeplasser her. Vi måler konsentrasjon av algegifter i sommerhalvåret og varsler når konsentrasjonen overstiger 10 mikrogram per liter, en grense satt av WHO.

Gravide og de som ammer bør ikke spise fisk fra vannet   

Gravide og de som ammer bør ikke spise fisk fra Kolbotnvannet fordi fisken inneholder kvikksølv. Dette gjelder stort sett for fisk i innsjøer. Rådet om ikke å spise fisk har derfor ikke sammenheng med algegiftene.

Vannkvalitet

Den viktigste grunnen til algeoppblomstring i Kolbotnvannet er tilførsel av næringsstoffer (fosfor) fra land og via bekker. Lufting av bunnvannet med Limnox og AirX (veslebukta) har dokumentert god effekt fordi oksygenet bidrar til at fosfat binder seg til treverdig jern til jernsulfat slik at fosfor ikke er tilgjengelig som næring for algene.

NIVA vurderte tildekking av bunnsedimenter i 2006 og anbefalte ikke kommunen gjøre dette fordi det ikke ville ha noen effekt på vannkvaliteten. Å fjerne bunnsedimenter er ikke konsekvensutredet i forhold til kostnader, påvirkning av økologi og stabilitet av masser i strandsonen. I veslebukta har det vært flere kvikkleireras på grunn av anleggsarbeider.

Mye tyder på at algeoppblomstring skyldes kontinuerlig tilførsel av næring og at utskifting av bunnsedimenter bare ville hatt en liten og midlertidig effekt. I tillegg ligger viktige vann- og avløpsledninger, strømledninger og andre kabelanlegg på bunnen av Kolbotnvannet. Befolkningsvekst (tette flater) og klimaendringer (større vannføring) er viktige årsaker til redusert vannkvalitet. I tillegg kommer lekkasjer fra vann- og avløpsledninger.  

Mer informasjon