Skiveien

Hovedvann- og avløpsledning i Skiveien

Etablering av ny avløpsledning, bygging av ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av eksisterende vannkummer i Skiveien på strekningen Haukeliveien (Skiveien 132) og Jerpeleina (Skiveien 156B).

I forbindelse med dette ønsker Oppegård kommune å informere om hvilket arbeid som skal utføres, hvorfor det gjøres, og litt om konsekvensene for beboerne i anleggsperioden samt annen praktisk informasjon knyttet til arbeidene. Vi vil gjerne ha innspill og tilbakemeldinger fra beboerne om forhold som kan ha betydning for gjennomføring av prosjektet eller spesielle hensyn som må tas i anleggsperioden.

Anleggsstart og fremdrift

Tidlig i mars 2017 startet Oppegård kommune opp anleggsarbeid på strekningen mellom Skiveien 132 og Skiveien 156B. Mellom eiendommen Skiveien 156B og Skiveien 158B skal grøftearbeid fortsette mellom Skiveien og jernbanelinjen.

Anleggsarbeid med legging av hovedledningsnett er avsluttet. Arbeid med tilkobling av stikkledninger er i gang. Asfalteringen vil skje mandag 16. og tirsdag 17. oktober.2017.

Se kart over området.

Avløpspumpestasjonen skal plasseres der Haukeliveien møter Skiveien. Avløpsledningen skal krysse Skiveien ved eiendommene Skiveien 156A og 156B. Arbeid med oppføring av bygget til avløpspumpestasjon er i gang.

Ny avløpsledning skal kobles til der det er lagt til rette for nytt tilkoblingspunkt, mellom den nye bussholdeplassen og jernbanelinjen vis-à-vis Skiveien 158C. Dette er avsluttet.

Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt vinteren 2017.

Aktører

Oppegård kommune har engasjert Asplan Viak AS for prosjektering av rehabiliteringen, og entreprenøren Isachsen Anlegg As som skal utføre arbeidene i samarbeid med Implenia Norge As og AxFlow AS.

Hva som skal gjøres og ulemper i anleggsperioden

Det skal graves en dyp grop på mellom fire og fem meter, der Haukeliveien møter Skiveien. Her skal det bygges en ny avløpspumpestasjon. Arbeidet med bygging av avløpspumpestasjon starter i september 2017.

Det skal graves videre mot Greverud under eksisterende gang- og sykkelvei for å legge ny avløpspumpeledning og selvfallsledning til og med eiendommene Skiveien 156A og 156B. Dette er avsluttet.

Det skal graves en grop mellom eiendommene Skiveien 156A og 156B og Skiveien. Det skal også graves en grop vis-à-vis Skiveien 158A mellom Skiveien og jernbanelinjen. Mellom disse gropene skal det trekkes et varerør under Skiveien. Dette er avsluttet.

Det skal graves en grøft for spillvann videre til tilrettelagt punkt vis-à-vis eiendommen Skiveien 158C mellom Skiveien og jernbanelinjen. Dette er avsluttet.

Graving, sprengning, pigging og transport av rør og masser inn og ut av området vil føre til en del støy.

Trafikkforhold

Entreprenøren vil sørge for at trafikkforholdene er godt ivaretatt under hele tiltaket. Det er planlagt at en midlertidig gang- og sykkelvei skal holdes åpen i hele anleggsperioden. Alle som bor der det graves i veien må regne med stengte innkjørsler i perioder og noe vanskeligere kjøreforhold.

Det vil alltid være mulighet for å kunne kjøre bil selv om man ikke kan kjøre helt til eiendommene. Det vil da være mulighet for parkering i veiene i nærheten.

I krysset mellom Haukeliveien og Skiveien, vil Haukeliveien være stengt inntil videre.

Trafikkregulering vil avsluttes etter at tilkobling av stikkledninger og asfalteringen er ferdig i midten av oktober.

Vannforsyning

Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med midlertidig vannforsyning, omkobling og lignende.

Adkomst til eiendommene

Når det graves forbi eiendom med adkomst fra gang- og sykkelveien, kan innkjørselen bli stengt. Dette vil entreprenøren varsle om i god tid. Entreprenøren vil være behjelpelig med å kjøre fram søppelbeholdere i anleggsperioden når det er behov for dette.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Hvorfor vi gjør dette?

Oppegård kommune har et sterkt fokus på å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker, vassdrag og vann og et spesielt fokus på å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Tilsvarende er det også fokus på å redusere lekkasjene på vannledningsnettet samt å forbedre forsyningssikkerheten og brannvannkapasiteten.

Arbeidet vil bidra til å forebygge svikt i vannforsyningen. Den informasjonen vi har om avløpsnettet i dette området tilsier at det nå er modent for utskifting, og det er behov for å øke kapasiteten i forbindelse med nye utbygginger i området ved Myrvold stasjon. Når arbeidet pågår vill vi også kontrollere de private stikkledningene for å få status for disse. Dette fordi vi ønsker å friskmelde hele området ved anleggslutt.

Private avløpsledninger

I anleggsperioden kan det bli behov for å grave og gå inn på eiendommene i forbindelse med kartlegging av stikkledninger og tilkobling til det kommunale nettet. Oppegård kommune vil, uten kostnader for beboerne, foreta rørinspeksjon av kloakkledninger. Man får da oversikt over tilstanden også til den private delen av ledningsnettet og kan, hvis behov, rehabilitere disse mens anleggsarbeidene pågår på de kommunale ledningene. Der ledningene er i veldig dårlig stand vil kommunen pålegge huseierne utskiftning av disse.

Oppegård kommune vil omgjøre tilkoblingen av private avløpsledninger fra eksisterende til nye hovedavløpsledning siden denne skal tas ut av normaldrift. Uavhengig av stikkledningenes tilstand omkobles disse fra eksisterende til nye og til innenfor tomtegrense for hver enkelt abonnent. Her etableres nye stakekummer på kloakkledningene. Omkoblinger av private stikkledninger bekostes av kommunen.

Arbeid med tilkobling av eiendommene 144, A,B,C,D,F,G og 148 A og B vil skje i ukene 39 og 40, 2017.

Virksomhet UTE ønsker at alle som har informasjon eller innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post.

Prosjektleder:

Oppegård kommune, virksomhet UTE
Hossein Karganrood, tlf. 916 73 916
e-post: hoskarga@oppegard.kommune.no

Entreprenør:

Isachsen Anlegg AS
Espen Andersen, tlf. 916 74 820
e-post: espen.andersen@isachsenas.no