Ormerudveien og Fjellveien

Utskifting av vann-og avløpsledninger og oppgradering av veianlegg i Ormerudveien og Fjellveien. Informasjonsbrevet er sendt berørte parter.

I henhold til vedtatt detaljregulering for fortettingsområde ved Ormerudveien skal eksisterende vei-, vann- og avløpsanlegg i området oppgraderes. Solon Eiendom AS skal for Oppegård kommune starte opp arbeider med utskifting av eksisterende vann- og avløpsledninger. Ormerudveien skal også få en egen gang og sykkelsti på østsiden, med et grøntfelt mot Ormerudveien. Bakken fra Ormerudveien og opp Fjellveien skal få en slakere stigning.
I forbindelse med dette, ønsker Oppegård kommune ved virksomhet UTE å informere om hvilke arbeider som skal utføres, hvorfor dette gjøres, litt om konsekvenser for beboerne i anleggsperioden samt annen praktisk informasjon knyttet til arbeidene.  

Det er Solon Eiendom som skal stå for gjennomføring av prosjektet som en del av en planlagt utbyggingsavtale med Oppegård kommune. Generelle informasjonsbrev og status underveis i prosjektet vil derfor komme direkte fra Solon Eiendom eller deres entreprenør.

Hva skal gjøres?

Eksisterende vann- og avløpsledninger skal skiftes ut. Veien blir utvidet og det bygges ny gang og sykkelvei, grøntbelte og nytt kryss i Ormerudveien/Fjellveien. Private vann- og avløpsledninger blir skriftet ut fra tilkobling på hovedledning og til ca. 1 meter innenfor tomtegrense for hver enkelt eiendom. Her etableres det nye stoppekraner på vannledningene og nye stakekummer på kloakkledningene (spillvann). Dette gjøres for å lette arbeidene med trykktesting av de nye ledningene og for å unngå graving i kommunal vei på et senere tidspunkt. Det er opptil hver enkelt eier om de ønsker å skifte ut fra nye stoppekraner og stakekummer og inn til deres bolig. Dette vil evt. være en privat avtale den enkelte eier må inngå med enten Solon Eiendom eller evt. annen entreprenør. Det opplyses om at dersom vann- og/eller avløpsledninger er utette, vil det kunne bli sendt ut pålegg fra kommunen om utbedring. Parallelt med dette skal Hafslund Varme legge fjernvarme til de nye byggene og Kolbotn Skole, og kabler i luftstrekk langs Ormerudveien skal legges ned i bakken.

Hvorfor vi gjør dette?

Oppegård kommune har et sterkt fokus på å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker og vassdrag, og et spesielt fokus på å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Tilsvarende er det også fokus på å redusere lekkasjene på vannledningsnettet samt å forbedre forsyningssikkerheten og brannvannkapasiteten. Den informasjonen vi har om ledningsnettet i dette området tilsier at det nå er modent for utskifting, og arbeidet vil bl.a. forebygge svikt i vannforsyningen. Når arbeidet pågår vil vi også kontrollere de private stikkledningene for å få status for disse. Dette fordi vi ønsker å friskmelde hele området ved anleggslutt. 

Praktisk informasjon

1.    Solon Eiendom ved M. Gultvedt Entreprenør AS skal utføre arbeidene.
2.    Det vil bli provisorisk vannforsyning i anleggsperioden, men dette skal gi få eller ingen ulemper beboerne. Den provisoriske vannforsyningen vil etableres i etapper og mer informasjon vil bli gitt når dette er aktuelt for den enkelte abonnent.
3.    Der veien graves opp vil den bli gruset med fresemasser av asfalt i påvente av endelig asfaltering. Dette gir mye bedre veier i anleggsperioden og reduserer støvproblemer i forhold til tradisjonelle grusveier. Det skal allikevel påføres
       bindemiddel mot støv på veiene i anleggsperioden da vi vet fra tilsvarende prosjekter at støv fra anleggsveier er plagsomt.
4.    Entreprenøren vil også distribuere informasjon med kontaktopplysninger i forhold til den daglige driften av anleggsarbeidene.
5.    Mer informasjon om oppstartdato vil bli gitt når anleggsstart nærmer seg. Vi blir veldig glade for innspill fra innbyggerne, ta gjerne kontakt om det skulle være noe.

Har du innspill?

Virksomhet for UTE ønsker at alle som har informasjon/innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post.

Kontaktperson Oppegård kommune:  
Eirik Kravik Solheim tlf. 66 81 90 90

Kontaktperson Solon Eiendom:
Andrey Meschansky

Kontaktperson entreprenør:
Rune Romsdal
 
Vakttelefon entreprenør:
Mobil, 952 26 339