Ormerudveien og Fjellveien

Utskifting av vann-og avløpsledninger og oppgradering av veianlegg i Ormerudveien og Fjellveien.

Hva skal gjøres?

Eksisterende vann- og avløpsledninger skal skiftes ut. Veien blir utvidet og det bygges ny gang og sykkelvei, grøntbelte og nytt kryss i Ormerudveien/Fjellveien.

Private vann- og avløpsledninger blir skriftet ut fra tilkobling på hovedledning og til ca. 1 meter innenfor tomtegrense for hver enkelt eiendom. Her etableres det nye stoppekraner på vannledningene og nye stakekummer på kloakkledningene (spillvann). Dette gjøres for å lette arbeidene med trykktesting av de nye ledningene og for å unngå graving i kommunal vei på et senere tidspunkt.

Det er opptil hver enkelt eier om de ønsker å skifte ut fra nye stoppekraner og stakekummer og inn til sin bolig. Den enkelte eieren må i så fall inngå en privat avtale med et firma om utskiftingen. Hvis vann- eller avløpsledninger er utette, kan kommunen pålegge utbedring.

Parallelt med dette skal Hafslund Varme legge fjernvarme til de nye byggene og Kolbotn skole, og kabler i luftstrekk langs Ormerudveien skal legges ned i bakken.

Aktuelt

Det er mye arbeid som skal utføres samtidig i området Ormerudveien/Fjellveien nå i høst.

Dette fører til stor økning av tungtrafikk i en vei som er under omfattende arbeid og som kan oppleves som et sted der det er utrykt å ferdes. Særlig i avsluttende fase av prosjektet blir det trangt om plassen etter hvert som veielementene nå anlegges.

I samarbeid med utbygger har kommunen nå gjennomført tiltak for å bedre situasjonen. Det er ikke lenger plass til adskilt gangbane og Ormerudveien stenges for syklende og gående, som henvises til Skolebakken. Det vil fortsatt være mulig å kjøre Ormerudveien, men vi oppfordrer til å finne andre veier. Bussen vil fortsatt gå i Ormerudveien.

Vi har også skiltet med «Stans forbudt» langs anleggsområdet for at ikke parkerte biler skal forverre situasjonen og sikkerheten. Vår trafikktjeneste følger opp at forbudet overholdes. Vi sørger for at elevene kommer seg trygt til og fra skolen.
Kommunen vil følge situasjonen nøye og vurderer løpende om nye tiltak skal iverksettes eller noe skal endres.

Hvorfor vi gjør dette?

Oppegård kommune har et sterkt fokus på å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker og vassdrag, og et spesielt fokus på å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Tilsvarende er det også fokus på å redusere lekkasjene på vannledningsnettet samt å forbedre forsyningssikkerheten og brannvannkapasiteten.

Den informasjonen vi har om ledningsnettet i dette området tilsier at det nå er modent for utskifting, og arbeidet vil bl.a. forebygge svikt i vannforsyningen. Når arbeidet pågår vil vi også kontrollere de private stikkledningene for å få status for disse. Dette fordi vi ønsker å friskmelde hele området ved anleggslutt.

Når er det ferdig?

Utskiftningen av hovedledningene med vann, spillvann og overvann er ferdig utført, det samme gjelder også for de nye fjernvarmeledningene til Hafslund Varme.

Prosjektet er i en avsluttende fase der ny gang- og sykkelvei, kantstein, murer, nye veilys, plantekasser til trær og breddeutvidelse av vei er kommet langt. Når kantstein langs veien er ferdig satt vil veien og fortauet forberedes for asfaltering. Dette arbeidet er planlagt i uke 43.

Veibanen skal asfalteres i to omganger med et bindelag og et slitelag. Det er flere aktiviteter som skal være på plass før dette endelige slitelaget legges. Siste asfaltering har planlagt oppstart i uke 46.  Hele veiprosjektet er planlagt ferdig innen uke 47.

Praktisk informasjon

  1. Solon Eiendom ved M. Gultvedt Entreprenør AS skal utføre arbeidene.
  2. Det vil bli provisorisk vannforsyning i anleggsperioden, men dette skal gi få eller ingen ulemper beboerne. Den provisoriske vannforsyningen vil etableres i etapper og informasjon blir gitt når dette er aktuelt for den enkelte abonnent.
  3. Der veien graves opp vil den bli gruset med fresemasser av asfalt i påvente av endelig asfaltering. Dette gir mye bedre veier i anleggsperioden og reduserer støvproblemer. Det skal allikevel påføres bindemiddel mot støv på veiene i anleggsperioden da vi vet fra tilsvarende prosjekter at støv fra anleggsveier er plagsomt.
  4. Entreprenøren vil også distribuere informasjon med kontaktopplysninger om den daglige driften av anleggsarbeidene.

Har du innspill?

Virksomhet for UTE ønsker at alle som har informasjon eller innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post.

Kontaktperson Oppegård kommune:  
Eirik Kravik Solheim tlf. 66 81 90 90

Kontaktperson Solon Eiendom:
Andrey Meschansky

Kontaktperson entreprenør:
Rune Romsdal
 
Vakttelefon entreprenør:
Mobil, 952 26 339