Jotunveien - Kongeveien

Om prosjektet

Det skal etableres ny vannledning for å styrke og øke sikkerheten av vannforsyningen for områdene Hellerasten og Ødegården. Arbeidet planlegges utført som kombinert grøftearbeid og fjellboring (nabovarsel ble sendt ut 7. april 2017).

I forbindelse med dette, ønsker Oppegård kommune ved UTE å informere om hvilke arbeider som skal utføres, hvorfor dette gjøres, litt om konsekvenser for beboerne i anleggsperioden samt annen praktisk informasjon knyttet til arbeidene.

Vannledning mellom Jotunveien og Kongeveien

Anleggsstart og fremdrift

Tidlig i september 2017 starter vi med anleggsarbeider i området, mellom Jotunveien og Kongeveien (se kartet).

Prosjektet er planlagt avsluttet innen utgangen av november 2017.

Aktører

Oppegård kommune har engasjert Asplan Viak AS for prosjektering av rehabiliteringen, og entreprenøren Østergaard AS som skal utføre arbeidene.

Hva som skal gjøres og ulemper i anleggsperioden

  • Det skal graves og bores mellom Kongeveien og Jotunveien.
  • Det skal etableres nye kummer.
  • Etter at ledninger og kummer er etablert, reetableres veien og asfalteres.
  • Denne typen aktivitet vil medføre ulemper slik som veistenging (Jotunveien) og støy for naboer i anleggsområdene.
  • Graving/boring, sprengning, pigging og transport av rør og masser inn i og ut av området vil generere en del støy.
  • Entreprenøren vil sørge for at trafikkforholdene er godt ivaretatt under hele tiltaket.
  • Det er planlagt at Jotunveien skal stenges i deler av anleggsperioden.
  • Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med midlertidig vannforsyning, omkobling og lignende.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private vann- og avløpsledninger

Det skal ikke graves på private eiendommer.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker at alle som har informasjon eller innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post.

Kontaktpersoner i anleggsperioden

Prosjektleder

Oppegård kommune, virksomhet UTE
Hossein Karganrood, tlf. 916 73 916
e-post: Hossein Karganrood 

Entreprenør

Østergaard AS
Jim Valentin tlf. 918 02 923
e-post: jsi@oestergaardas.no

Vakttelefon

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning, tlf. 66 81 90 90
Utenom kontortid, tlf. 908 27 310