Bekkeliveien og Utsiktsveien

Rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger, samt omlegging av luftstrekk til jordkabel i Bekkeliveien og Utsiktsveien.

Vi ønsker å informere om hvilket arbeid som skal utføres, hvorfor det gjøres, og litt om konsekvensene for beboerne i anleggsperioden, samt annen praktisk informasjon knyttet til arbeidene.

Vi vil gjerne ha innspill og tilbakemeldinger fra beboerne om forhold som kan ha betydning for gjennomføring av prosjektet eller spesielle hensyn som må tas i anleggsperioden.

Anleggsstart og fremdrift

Tidlig i august 2017 starter anleggsarbeidene i Bekkeliveien mellom 5B og 29 og i Utsiktsveien mellom 4 og 14.

Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt våren 2018. Veien skal asfalteres før sommeren 2018.

Aktører

Oppegård kommune har prosjektert anlegget, og entreprenøren Fossum Anlegg AS skal utføre arbeidene.

Hva som skal gjøres og ulemper i anleggsperioden

Graving, sprengning, pigging og transport av rør og masser inn og ut av området vil føre til en del støy.

Trafikkforhold

Entreprenøren vil sørge for at trafikkforholdene er godt ivaretatt under hele tiltaket. Det skal tilrettelegges for gående og syklister forbi anleggsgrøften. Det vil alltid være mulighet for å kunne kjøre bil selv om man ikke kan kjøre helt til eiendommene. Det vil da være mulighet for parkering i veiene i nærheten.

Oppegård kommune tilbyr parkeringsplasser ved krysset mellom Bekkeliveien 1 og Skiveien til berørte beboere. Antall plasser er begrenset. Parkeringskort utdeles av byggeleder.

Det skal etableres en midlertidig sti/gangvei langs tomtegrense 12B og 12A i forbindelse med stenging av veien. Stenging av veien varsles av entreprenør i god tid. For Utsiktsveien 1 – 12C og stikkvei i Bekkeliveien mellom 12A og 18B, vil veien bli helt stengt i en lengre periode. Det tilrettelegges for at gående og syklende kan passere anleggsområdet.

Vannforsyning

Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med midlertidig vannforsyning, omkobling og lignende.

Kabelanlegg

Tiltaket for den enkelte innebærer å grave grøft fra kommunal vei og inn til husveggen. Plassering av kabelgrøften på de enkelte eiendommer vil bli avtalt med eier. Størrelsen på kabelgrøfta inn til husveggen vil være ca. 0,5 meter dyp og 0,5 meter bred.

Kabeleierne bekoster det som er beskrevet under:

  • Hafslund Nett vil levere kabel, tilkoble i strømskap, klamre kabel på husvegg og fjerne luftstikkledningen. Grunneier bestiller og bekoster kun nødvendig grunnarbeid med kabelgrøft.
  • Dersom en samtidig skal legge nye stikkledninger for vann og avløp er det naturlig at en bruker samme grøft til å legge kablene i.

Supplerende informasjon om grøftekostnader vil bli gitt av Oppegård kommune til den enkelte grunneier når grøfteplassering er nærmere vurdert.

Adkomst til eiendommene

Entreprenøren varsler om i god tid når det graves forbi eiendom. Entreprenøren vil kunne være behjelpelig med å kjøre fram søppelbeholdere i anleggsperioden dersom det er behov for dette. Beboere som er avhengig av å lade el-bil ved sin bolig, vil alternativt kunne benytte kommunale ladepunkter som følger av oversikten på følgende link: Ladestasjoner elbil.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. Det er viktig at foreldre passe litt ekstra på barna sine under anleggsperioden.

Hvorfor vi gjør dette?

Oppegård kommune har et sterkt fokus på å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker, vassdrag og vann og et spesielt fokus på å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Tilsvarende er det også fokus på å redusere lekkasjene på vannledningsnettet samt å forbedre forsyningssikkerheten og brannvannkapasiteten.

Arbeidet vil bidra til å forebygge svikt i vannforsyningen. Den informasjonen vi har om avløpsnettet i dette området tilsier at det nå er modent for utskifting. Når arbeidet pågår vill vi også kontrollere de private stikkledningene for å få status for disse.

Dette fordi vi ønsker å friskmelde hele området ved anleggslutt.

Private avløpsledninger

I anleggsperioden kan det bli behov for å grave inn på eiendommene i forbindelse med kartlegging av stikkledninger og tilkobling til det kommunale nettet. Vi vil, uten kostnader for beboerne, foreta rørinspeksjon av kloakkledninger. Man får da oversikt over tilstanden også til den private delen av ledningsnettet og kan, hvis behov, rehabilitere disse mens anleggsarbeidene pågår på de kommunale ledningene. Der ledningene er i dårlig stand vil kommunen pålegge huseierne utskiftning av disse.

Kommunen vil også teste om de private vannledningene er tette. Eventuelle lekkasjer vil bli krevd utbedret. Grunneier kan velge å skifte sine gamle rør selv om kommunen ikke sender pålegg om dette.

Oppegård kommune vil omgjøre tilkoblingen av private avløpsledninger fra eksisterende til nye hovedavløpsledning. Uavhengig av stikkledningenes tilstand omkobles disse fra eksisterende ved tomtegrensen for hver enkelt abonnent. Her etableres nye inspeksjonskummer på de private avløpsledningene og det settes ned en ny stoppekran på privat vannledning. Omkoblinger av private stikkledninger bekostes av kommunen.

Virksomhet UTE ønsker at alle som har informasjon eller innspill om spesielle forhold som kan være av betydning for anleggsarbeidene om å sende oss en e-post.

Kontaktpersoner i anleggsperioden

Prosjektleder:

Oppegård kommune, virksomhet UTE
Najoua Soual, tlf. 934 88 553
e-post: Najoua Soual    

Entreprenør:

Fossum Anlegg AS
Per Ivar Nygård, tlf. 69 83 72 16
e-post: Per Ivar Nygård