Aktuelt

Reguleringsplan for infrastruktur på Svartskog er for tiden under behandling. I den forbindelse ble det holdt et informasjonsmøte på Svartskog 21. juni 2018. Her kan du se presentasjonen som ble vist på møtet:

Orientering om reguleringsplan infrastruktur Svartskog 

Har du spørsmål om reguleringsplanen, kontakt Randi Aamodt på telefon 66 81 51 28 / 413 37 230 eller e-post til Randi Aamodt

Nye regler for vannmåler

Fra 2020 blir det pålagt med vannmåler i alle private hjem i Oppegård. Les mer om dette fra linken Vannmåler.

Kommunen har kommet langt i arbeidet med å skifte ut vannmålerne i alle hjem (mai 2018). Nå er vi i full gang med å teste ut programvaren for fjernavlesning av de nye målerne.

Hvis vi kommer over boliger der vi ser at vannforbruket er unaturlig høyt, tar vi kontakt slik at beboerne kan sjekke om de har en vannlekkasje. Hvis skaden blir reparert, slipper beboeren å betale for ekstra vann ved neste anledning.

Drikkevannskilden

Gjersjøen er kommunens drikkevannskilde. Innsjøen ligger i Oppegård og Ås kommune og har et nedbørsfelt på 90 km2. Største dyp er 60 meter. Vannverket på Stangåsen leverer cirka 5 000 000 000 liter drikkevann til Oppegård og Ås kommuner per år.

Vannkvalitet

Teoretisk oppholdstid for vannet i Gjersjøen er tre år. Etter istiden lå store deler av nedbørsfeltet under havets overflate. Når vi graver i jorda, kan vi derfor finne rester av skjell og sjødyr. På grunn av disse kalkavsetningene har vi en pH-verdi på 7 i Gjersjøen (ut til forbruker er pH-verdien 8).

Vannet ut fra vannverket har god og trygg kvalitet. Kommunalt ansatte tar daglig vannprøver for både mikrobiologiske og kjemiske parametere. I tillegg tar et eksternt laboratorium prøver hver uke. Er det problemer med vannet, blir du varslet.

Hvor hardt er vannet?

Drikkevann er bløtt og har hardhetsgrad under 4 dH°. Det vil si at det ikke er behov for å justere oppvaskmaskiner og lignende.

Restriksjoner – bading og fiske

Organisert bading i Gjersjøen er forbudt. Sportsstevner av enhver art er forbudt uten spesiell tillatelse av Oppegård kommune i hvert enkelt tilfelle. Anlegg av campingplasser ved Gjersjøen er også forbudt.

Gjersjøen er drikkevannskilde for cirka 40 000 mennesker i Oppegård og Ås kommuner. Den ligger svært nær både tettbygde områder og store trafikkårer. Den ligger i tillegg lavt i forhold til både bebyggelse, landbruk og trafikk, slik at forurensninger renner mot Gjersjøen.

Oppegård kommune oppfordrer alle til å ta vare på vannkilden vår. Vi oppfordrer om å ikke bade eller fiske i Gjersjøen.

Gebyrer

Innbyggerne betaler årlige gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon. Gebyrene vedtas av kommunestyret med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven. 

Hva får du igjen for gebyret?

  • Vi renser drikkevannet.
  • Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner.
  • Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke.
  • Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig.
  • Vi verner miljøet gjennom rensing/behandling av avløpsvann og avfall.

Vakttelefoner for vann og avløp

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning: 66 81 90 90
Utenom kontortid: 908 27 310

Ta kontakt med kommunen først, selv om du tror skaden er på privat eiendom. Kommunens vakt vil så fortelle deg hva du må gjøre videre.

Kontakt oss

Driftsleder: Rune Århelle
Telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: UTE

Aktuell informasjon

Forurensningsloven
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter
PURA