§ 9-51 Vannforsyning
NS-EN 805 Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger
NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
ENV 1452-6 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly( vinyl chloride) (PVC-U)
- Part 6: Guidance for installation

§ 9-52 Avløp
NS-EN 752-1 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer 
- Del 1: Generelt. Definisjoner
NS-EN 752-2 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 2: Ytelseskrav
NS-EN 752-3 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 3: Planlegging
NS-EN 752-4 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 4: Hydraulisk dimensjonering og miljøhensyn
NS-EN 752-5 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 5: Utbedring
NS-EN 752-6 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 6: Pumpeanlegg
NS-EN 752-7 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 7: Vedlikehold og drift
NS-EN 12050-1 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann
NS-EN 12050-2 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann
NS-EN 12050-3 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving 
- Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder
NS-EN 12050-4 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann
ENV 1401-3 Rørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer - Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U)
- Del 3: Installasjonsveiledning