Utvalget består av elleve medlemmer.

Ansvarsområde

Utvalget har ansvar for kommunens engasjement på følgende områder:

 • Samfunnsutvikling og kommunalteknisk (avgrenset mot formannskapet)
 • Helse- og miljøvernspørsmål/bærekraftig utvikling innenfor utvalgets ansvarsområde
 • Bygningsmiljø, tilgjengelighet, arkitektur og estetikk
 • Avfall, vannforsyning, avløp, stasjonær energi og bredbåndsnett
 • Vei og vegtrafikk, kollektivtransport, gang-/sykkelveier, parkering, parker og plasser
 • Trafikksikkerhet, støy og forurensning
 • Vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer
 • Vern og forvaltning av naturområder, vassdrag og biologisk mangfold, lek, idrett og friluftsanlegg, friområder, grøntstruktur, gravlunder, sti og løypenett.
 • Miljøtiltak
 • Universell utforming i plansaker
 • Allemannsretten
 • Idrett

Les mer om utvalgets ansvarsområde i Politisk reglement.

Utvalgssekretær

Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61