Alle har rett til å beholde en viss sum fra sin inntekt  til dekning av livsopphold og boutgifter hver måned. Oversikt over livsoppholdssatser finner du på nettsidene til Statens innkrevingssentral. Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme skyldner, og trekkgrunnlaget ikke er nok til å dekke alle kravene, har kravene etter dekningsloven § 2-8, følgende prioritet:

  • krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (barnebidrag).
  • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
  • krav på bøter
  • krav på skatt eller offentlig avgift
  • andre krav

Gebyr og renter

Skatteoppkreveren/kemneren er pålagt å sikre alle krav ved å avholde utleggsforretning. Det påløper et utleggsgebyr på kr. 1 783. I tillegg kommer forsinkelsesrenter fra forfall til du betaler. 

Eksempel

Familie på fire, hvor mannen har restskatt. Begge ektefeller er i jobb. Det er også trekk til Namsmannen / Inkassoselskap. Det betales billån.

Inntekter
Netto lønn mann kr 22 000
Netto lønn ektefelle kr 19 000
----------------------------------------------
SUM kr 41 000

Godkjente utgifter
Boutgifter kr 11 000
Livsopphold voksne kr 12 270
Livsopphold barn kr 4 330
-----------------------------------------------
SUM kr 27 600

Kan trekkes i mannens lønn per/mnd: 41 000 – 27 600 = 13 400

IKKE godkjente utgifter

  • trekk til Namsmannen (inkassotrekk) har lavere prioritet – må stoppes av skyldner
  • billån – dekkes av livsopphold
  • urimelig høye boutgifter
     

Aktuell informasjon

Altinn.no
Dekningsloven
Skatte-ABC 
Skatteetaten 
Statens innkrevingssentral