En utleggsforretning er en panterett i en registrert eiendel, for eksempel fast eiendom, leilighet, båt, bil, campingvogn, bankkonti eller andre verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen. En utleggsforretning blir registrert i grunnboken, eventuelt i Løsøreregisteret i Brønnøysund. I tillegg får vedkommende betalingsanmerkning som dårlig betaler i kredittopplysningsregistrene. Kostnader forbundet med en utleggsforretning er kr 1 783. Dette beløpet kommer i tillegg til skyldig skatt. Panteretten benyttes som grunnlag for å begjære tvangssalg/tvangsdekning så vi får dekket vårt krav.

Tid og sted for utleggsforretningen

Dato og tidsramme framgår av varsel om utleggsforretning. Utleggsforretning holdes på bopel, forretnings/driftssted eller kemnerkontoret.

Hvilke eiendeler vi kan ta utlegg i?

Dekningsloven kapittel 2 sier hva det kan tas utlegg i. Hovedregelen er at alle saksøktes formuesgoder kan gå til dekning av kravet. Dekningsloven inneholder også unntak fra hovedregelen. Blant annet kan saksøkte beholde klær, innbo og andre personlige ting til rimelig verdi. Bil kan beholdes når den er nødvendig i forbindelse med arbeid eller utdanning, og verdien ikke overstiger 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. Det er mulig å fravike beløpsgrensen i særlige tilfeller ved sykdom og uførhet.

Saksøktes ansvar for å gi opplysninger og levere dokumentasjon

Saksøkte må gi opplysninger om alle sine formuesgoder før det holdes utleggsforretning. Det må alltid gis opplysninger om hvem som eier boligen. Saksøkte må selv gjøre oppmerksom på forhold som gjør at utlegg ikke kan tas. Før forretningen avholdes, må dette dokumenteres skriftlig.

Klage

Etter avholdelsen kan utleggsforretning endres etter klage. Er det tatt utleggspant, kan klage til tingretten settes fram så lenge tvangsdekning ikke er begjært. Klage over valg av utleggsgjenstand må likevel settes frem innen en måned etter at underretning om utlegget er gitt.
Klagen sendes til:

Kemneren i Follo
Postboks 510
1411 Kolbotn

Klagen merkes med fødselsnummer/ organisasjonsnummer.

Betaling for å unngå utleggsforretning

Du kan unngå utleggsforretning ved å betale hele kravet, i tillegg til renter og omkostninger før berammet utleggsdato.

Aktuell informasjon

Dekningsloven
Skatteetaten