Bøker.jpg

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket består av flere deler som bygger på hverandre og skal ses i sammenheng.

Disse delene er:

 • fag- og timefordelingen
 • generell del av læreplanverket
 • prinsipper for opplæringen
 • læreplaner for fag

På udir.no finner du mer informasjon om Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Oppdatering av læreplanverket og fornyelse av fag

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) i grunnskolen og i videregående opplæring, oppdateres i forbindelse med fornying av fagene i skolen. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Læreplanene skal bli et bedre arbeidsverktøy for skolene og progresjonen i elevens læring skal bli tydeligere. Kompetansemål vil fortsatt stå sentralt i læreplanen. 

Målet er å styreke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes frem i læreplanene, og elvene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. 

Dagens fag skal beholdes, men innholdet skal fornyes. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Intensjonen er også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter. 

Grunnleggende ferdigheter

 • å kunne uttrykke seg muntlig
 • å kunne lese
 • å kunne uttrykke seg skriftlig
 • å kunne regne
 • digitale ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er integrert i fagene. De skal bidra til å uvtikle og være en del av fagkompetansen i hvert fag. De grunnleggende ferdighetene skal videreføres i nytt læreplanverk, men det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene. 

Tidsløp for fagfornyelse

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser:

 • 2017–2018. Arbeid med kjerneelementer. 
 • 2018–2019. Utvikling av nye læreplaner. 
 • 2019–2020. Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk i 2020. 

På udir.no finner du mer informasjon om fagfornyelse i grunnskolen

Fag- og timefordeling

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fag- og timefordeling i Rundskriv Udir 1-2017 for obligatorisk minstetimetall i grunnskolen. Fag- og timefordelingen gir en oversikt over fordeling av samlet timetall for fagene i grunnskolen. Timetallet er fastsatt minstetimetall, som den enkelte elev har rett til og som skoleeier har plikt til å gi. Det er mulig å omdisponere inntil 25 prosent av timene i et fag for enkeltelever. Dette krever samtykke fra foreldrene.

På udir.no finner du mer informasjon om fag- og timefordeling

Kompetansemål

Arbeidet med nye læreplaner skal bygge på Kunnskapsløftet. Kompetansemålene vil fortsatt være sentrale. Dagens læreplaner inneholder kompetansemål for hva elevene skal mestre etter 2., 4. 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. De samlede kompetansemålene gir grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget (undervisningsvurdering  og sluttvurdering). Elever vil nå de fastsatte kompetansemålene i ulik grad.

På udir.no finner du mer informasjon om kompetansemål