Det jobbes både med bygging av boliger, graving i vei og etablering av fortau i Ormerudveien. Dette gjør trafikksituasjonen vanskelig og flere opplever at det er utrygt å ferdes der.

I samarbeid med utbygger har kommunen nå gjennomført tiltak for å bedre situasjonen. Ormerudveien stenges for syklende og gående, som henvises til Skolebakken. Det vil fortsatt være mulig å kjøre Ormerudveien, men vi oppfordrer til å finne andre veier. Bussen vil fortsatt gå i Ormerudveien.

Vi har også skiltet med «Stans forbudt» langs anleggsområdet for at ikke parkerte biler skal forverre situasjonen og sikkerheten. Vår trafikktjeneste følger opp at forbudet overholdes. Vi sørger for at elevene kommer seg trygt til og fra skolen.

Kommunen vil følge situasjonen nøye og vurderer løpende om nye tiltak skal iverksettes eller noe skal endres.

Møte fredag 29. september

Etter møte med kommunen (virksomhet UTE), Kolbotn skole, FAU ved Kolbotn skole, Solon Eiendom AS (byggherre) og Morten Gultvedt Entreprenør AS (entreprenør) fredag 29. september er det enighet om følgende tiltak i tillegg til tidligere tiltak:
- Skilte med at sykkel må trilles gjennom skolegården og ned Skolebakken.
- Entreprenørvakter i forbindelse med graving ved skolen ved Fjellveien fra kl. 07.45 til 08.15 og fra 15.45 til 16.15.
- Skilte med midlertidig stopp opptil 15 minutter – ved innkjøring til anleggsområdet Ormerudveien - Fjellveien.
- Sette opp fysiske hinder ved skolens parkeringsplass.
- Opprydding på parkeringsplassen ved busslommen til Svartskogsbussen for bedre oversiktlighet.
- Der det graves dype hull og grøfter skal disse gjerdes inn (dette er også krav fra tidligere).

Ekstravakt i skolegården ved storefri er tatt opp og dette skal vurderes videre av Oppegård kommune.

Vi oppfordrer bilistene til å bruke andre veier så langt mulig. Kommunen minner også om at dette prosjektet er arbeidsplassen for mange personer så vi oppfordrer også til å vise hensyn til dem.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Oppegård kommune:  
Eirik Kravik Solheim tlf. 66 81 90 90

Kontaktperson Solon Eiendom:
Andrey Meschansky

Kontaktperson entreprenør:
Rune Romsdal
 
Vakttelefon entreprenør:
Mobil, 952 26 339