Krysset vil bli filmet i rushtiden, i morgenrush og ettermiddagsrush. Filmen brukes til å telle ulike trafikantgrupper og analysere hvordan krysset brukes. Filmen har en grovkornet oppløsning og det filmes i en avstand som gjør at folk og biler ikke kan identifiseres. Filmen slettes når analysearbeidet er ferdig.

Det er konsulentfirmaet Cowi som utfører analysen for kommunen. Har du spørsmål om analysen, kontakt Anna Lina Toverud i Oppegård kommune, tlf. 412 23 112 eller e-post til Anna Lina Toverud.

Områdereguleringen
Forslag til planprogram skal behandles i Formannskapet onsdag 7. oktober. Planprogrammet belyser blant annet hvilke tema som skal utredes i det videre planarbeidet.

Her kan du se saksfremlegget til Formannskapet 7. oktober