Det har vært omfattende byggevirksomhet i Ormerudveien i lengre tid. I tillegg til nye boliger har utbygger bygget om veien og skiftet gamle VA-ledninger for kommunen.

Sikkerhet for myke trafikanter  

Ormerudveien er bussvei og ligger nær Kolbotn skole, noe som har gitt utfordringer når det gjelder å ivareta trafikksikkerheten. Til tross for ulike tiltak for å sikre myke trafikanter, har det oppstått noen situasjoner som har skapt utrygghet.

Møte med byggherre og entrepenør

Etter gjentatte klager på trafikksituasjonen i Ormerudveien, hadde kommunen et møte med byggherre og veientreprenør onsdag formiddag. Både rådmannen, kommunalsjef for samfunn og teknikk samt ansatte i UTE deltok på møtet. I forkant var byggherren muntlig varslet om at kommunen ville stoppe arbeidene i Fjellveien/Ormerudveien ved å trekke tilbake gravetillatelsen. Vedtaket lå klart til å overlevere på møtet.

Tiltak for å bedre situasjonen

Etter en grundig gjennomgang av status og innrapporterte problemstillinger, blir følgende tiltak nå gjennomført:

  1. Entreprenøren skal stoppe arbeidene på skoleveien i området, fra fotgjengerfeltet ved Kolbotn skole til ansattparkeringen ovenfor skolen, kl. 07.45–08.15. Dette startet mandag denne uken.
  2. Alle maskiner som er i drift skal arbeide innenfor fysiske sperringer eller ha vakthold.
  3. «Stans forbudt»-skiltene som ble flyttet på grunn av asfaltering, skal settes tilbake og kommunen vil håndheve forbudet.
  4. Entreprenøren skal innføre skjerpet vakthold og tilsyn med varelevering til byggeplassen.
  5. Entreprenøren skal sette på plass granittblokkene ved hovedinnkjørselen til skolen for å hindre at noen kjører på fortauet.
  6. Kommunen har gitt entreprenøren tillatelse til midlertidige fartsdempende tiltak for å sikre de som arbeider i veibanen. I praksis innebærer dette innsnevring av kjørebanen ved hjelp av kjegler eller bil med gule varsellys. Dette kan medføre kø.
  7. Kommunen stiller med vakthold i forbindelse med skolestart, kl. 07.45–08.15. Foreldre og barn kan kontakte vaktene ved behov.
  8. Kommunen vil skilte om busslommen i krysset Ormerudveien / Kolbotn terrasse. Her blir det lov til å parkere i maks 20 minutter for å sette av barn som må kjøres til skolen.

Hvis du ser at punktene ovenfor ikke overholdes, kan du kontakte kommunen på telefon 920 93 467. Her vil du møte ansatte som kan bidra til å håndtere ulike situasjoner.

Hvis utbyggeren ikke følger opp tiltakene, vil kommunen trekke tilbake gravetillatelsen.

Oppfordrer til å kjøre minst mulig

Planen er å gjøre ferdig veien før jul. Men selv om veiarbeidene er ferdig, vil det fortsatt være anleggstrafikk i forbindelse med videre bygging i området. Dette gjelder både leiligheter og ny skole. Vi oppfordrer derfor til minst mulig bilkjøring rundt skolen for å bidra til en mer oversiktlig trafikksituasjon.

Evaluerer prosjektet

Kommunen vil evaluere prosjektet for å se hvordan vi skal håndtere fremtidige byggeprosjekter.