Kommuneplan

Kommuneplanen er en overordnet plan, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Se Kommuneplan 2011-22 med arealplan (plankart) og øvrige kart.

Planstrategi og planprogram

I forkant av kommuneplanen lager kommunen en planstrategi der vi ser på utviklingstrekk, utfordringer og planbehov. Planprogram for kommuneplanen blir laget i tråd med planstrategien. Planprogrammet skal inneholde målet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning.