Klima og energi

Kommunen har vedtsatt en egen klima- og energiplan.

Planens hovedmål er:

Oppegård kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål gjennom å redusere klimagassutslipp og energibruk i egen virksomhet og i kommunen som helhet.

Her kan du lese Klima- og energiplanen

Planen fokuserer først og fremst på tiltak og virkemidler kommunen selv har innflytelse over. Men kommunen skal også stimulere innbyggere, frivillige og næringsliv til økt miljøinnsats.

Bredt engasjement

Oppegård kommune arbeider på mange områder for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. Det gjelder f.eks. å oppføre lavenergibygg, bruke bergvarme, følge opp sykkelstrategien, bruke elbiler, etablere ladepunkter, energistyring i kommunale bygg og miljøsertifisering som Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg.