Samfunn og miljø

Kommunen er opptatt av god areal- og samfunnsplanlegging og legger vekt på bærekraftig stedsutvikling med bolig, næring og samferdsel, idrettsanlegg og friluftsområder.

Kommunens fysiske utvikling har stor betydning for folkehelse, miljø og samfunn. Fortetting  langs jernbanen og senterutvikling skal bidra til å bevare  grøntområder, fremme sykkel og gange og redusere klimautslippene.

Gode boliger og uteområder er viktig. Kommunen støtter også opp om fysisk aktivitet ved å tilrettelegge for lek, idrett, friluftsliv, sykkel og gange.

Kommunen er en sykkelkommune og samarbeider med fylket og vegvesen om å gjøre det enklere og tryggere å sykle.

Kontakt oss

Leder: Espen Dag Rydland
Telefon 66 81 90 90
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Samfunnsutvikling