Ressursteam individuell plan

Ansvar og oppgaver

1. Kort bakgrunn – formål

Individuell plan (IP) er et verktøy for samhandling som er hjemlet i

 • lov om pasient- og brukerrettigheter
 • helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 7
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-5 (individuell plan)
 • lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
  § 4-1 (individuell plan)
 • arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) § 15
  (samarbeid med brukeren og individuell plan)
 • lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
  § 28 og 33
 • barnevernloven § 3-2a (plikt til å utarbeide individuell plan)
 • forskrift om individuell plan
 • forskrift om habilitering og rehabilitering

Formål

 • I Samhandlingsreformen nevnes IP som et viktig tiltak for å gi pasienter og brukere koordinerte tjenester (s. 22).
 • Oppegård kommune har utarbeidet egen veileder for IP, og rådmannen har bestemt at den tjenesten/ virksomheten som er tyngst inne skal påta seg ansvaret som koordinator i samråd med bruker.
 • Bestillerkontoret er fast adresse for henvendelser angående rehabilitering/ habilitering og IP (kommunens koordinerende enhet). De foretar de fleste oppstartsmøter for individuelle planer, innhenter samtykke og finner koordinator i samråd med bruker. NAV, psykisk helsetjeneste og Tilfu foretar også oppstart av IP, men melder fra til Bestillerkontoret.
 • Kommunen har siden mai 2002 hatt et Kompetanseteam for rehabilitering/ habilitering som har vært sammensatt av representanter fra fysio-, ergoterapi- og legetjenester, TILFU, pleie- og omsorgstjenestene og PPT.
 • Teamet er senere utvidet med representanter fra psykisk helsetjeneste, Bestillerkontoret, skole, barnehage, NAV kvalifisering, NAV sosial og barnevern.
 • Kompetanseteamets mandat og sammensetning ble godkjent i rådmannens ledergruppe 15.02.05, og skal bidra til at virksomhetene gir et koordinert og helhetlig tjenestetilbud som sikrer samhandling og brukermedvirkning. For å tydeliggjøre arbeidsoppgavene til teamet, og for ikke å bli forvekslet med andre kompetanseteam foreslås å endre navnet til Ressursteam for Individuell Plan.

2. Mandat

Ressursteamet for Individuell Plan (IP) er et koordinerende og rådgivende organ som skal

 • utvikle egen spisskompetanse for å kunne gi råd og veiledning, spesielt i forhold til koordinatorene for IP, i samarbeid med Bestillerkontoret som kommunens koordinerende enhet
 • utgjøre en fagkompetanse og avklarende instans når det gjelder fordeling av saker hvor det er uavklart hvilken virksomhet som skal koordinere tjenestene (gråsoner), og bidra til å sikre rett tjeneste til rett tid på rett sted (Samhandlingsreformen – St.m. 47). Dersom det er uenighet er kommunalsjef avgjørende instans. (jfr. Gråsonerapporten 2004)
 • være et rådgivende fagteam med spesiell fokus på sammensatte saker

 3. Oppgaver og ansvar

 • Teammedlemmene har møteplikt og ansvar for å melde saker fra eget virksomhetsområde.
 • Teammedlemmene må gjøre seg synlige for koordinatorene i egen virksomhet og bidra til at de får den veiledning og informasjon de trenger i forbindelse med IP og koordinatorrollen.
 • Teammedlemmene må delta aktivt under årlige fellessamlinger for opplæring/veiledning av koordinatorene for IP.
 • Teammedlemmene skal ha oversikt over koordinatorene og IPer i eget virksomhetsområde og melde endringer til Bestillerkontoret.
 • Årsrapport sendes aktuelle virksomhetsledere og kommunalsjefer.
 • Bestillerkontoret sender oppdaterte lister (IP og koordinator) til teammedlemmene hvert halvår.
 • Teamet har 3–4 møter årlig (møteplan), men ved hastesaker innkalles det til møte snarest.
 • Teamet etablerer kontakt med Tårnåsen aktivitetssenter i forhold til brukermedvirkning (lag/foreninger).

4. Rammebetingelser

 • Det avsettes 20 % stilling til leder av Ressursteamet for Individuell Plan. Foreløpig foreslås det tatt fra kommunal fysioterapi.
 • Relevant informasjon om IP legges ut på kommunens nettside og intranett.
 • Kommunens mal for IP og veileder for koordinatorrollen legges på malvelger – begge soner, i Gerica og i Kvalitetslosen, eventuelt i andre systemer som brukes av tjenesteytere.
 • Oppgaver, ansvar og samarbeidsrutiner avklares i forhold til andre team rettet mot samme målgrupper.

5. Teamet skal bestå av representanter fra

 • barnehage
 • barnevern
 • Bestillerkontoret / koordinerende enhet (2)
 • helsetjenesten (2) – leder og sekretær
 • hjemmetjenesten og sykehjemmene (PLO)
 • NAV Oppegård (2)
 • PPT
 • psykisk helsetjeneste
 • skole
 • tiltak og tjenester for funksjonshemmede (Tilfu)
 • brukerrepresentant

Teammedlemmene finner personlig varamedlem.

Aktuell informasjon

Teamets medlemmer