Spillemidler til kulturarenaer

Du kan søke om midler til ulike typer kulturarenaer. Det er ingen nedre eller øvre grense for tilskudd.

Hvem kan søke?

Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger, samt ikke-kommersielle aksjeselskap. Tilskudd i form av spillemidler skal ikke være grunnlaget for fortjenestebaserte eierformer, eller gjøres om til fortjeneste for private eiere.

Formål

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer, som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Du kan søke om tilskudd til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Eksempler er bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan brukes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg. Du kan ikke bruke dem til vedlikehold og drift, eller til å dekke gjeld.

Tilskuddssatser

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget.

Søknad

Send søknaden via kommunen, der bygget ligger/skal ligge. Send søknad elektronisk via idrettsanlegg.no. (Hak av for ”kulturbygg”, side to i søknaden). Ta kontakt med kommunen når du starter arbeidet med søknaden. Her får du veiledning og anleggsnummer, noe du trenger for å sende inn søknaden. Kontaktperson er Gro Pernille Smørdal, 66 81 50 21.

Søknadsfrist til Oppegård kommune er 15. januar.
Søknadsskjema spillemidler - forhåndsgodkjenning

Aktuell informasjon