Skjenkebevilling, enkeltanledning

Kommunen kan gi skjenkebevilling for enkeltanledninger til åpne eller lukkede arrangementer

Et arrangement som har fått skjenkebevilling for en enkelt anledning er undergitt ordinær kontroll fra kommunens skjenkekontrollører.

Åpent arrangement
En skjenkebevilling for et åpent arrangement er en tillatelse til å selge alkoholholdig drikk under et arrangement, som er åpent for publikum. Eksempler er festivaler og dansetilstelninger.

Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Det betyr at arrangementet må være klart avgrenset. Når kommunen gir bevilling for en bestemt anledning eller for en bestemt del av året, betyr begrepet ”bestemt” at det må komme klart fram av bevillingen når den begynner og når den slutter. På søknaden bør det presiseres hva slags arrangement det gjelder og hvordan arrangementet skal gjennomføres. Gi også en beskrivelse av arrangementslokalet/-området, avgrensningen mot omgivelsene og hvordan vaktholdet skal administreres. Hvis arrangementet skal holdes utendørs, må du legge ved tillatelse fra grunneier.
 
Dato/periode for arrangementet og klokkeslett for ønsket skjenketid må komme tydelig fram i søknaden. Styrer/skjenkeansvarlig har overordnet ansvar for utøvelsen av skjenkebevillingen. Kommunen innhenter uttalelse fra politiet på den som står som skjenkeansvarlig.

Lukket arrangement
Dette gjelder lukkede selskaper. Her blir det enten tatt betalt for alkoholen som serveres, eller utleier står for en større del av arrangementet enn utleie av lokalene. Eksempler er innkjøp/servering av alkohol/mat. Med lukket/ sluttet selskap menes at noen er samlet en bestemt gruppe mennesker for et bestemt formål i et bestemt lokale før skjenkingen begynner. Eksempler er private arrangementer som bryllup, jubileer og lignende.

Alle deltakerne må være spesielt invitert og ha takket ja før arrangementet begynner. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet. Det er ikke nok at deltakerne skriver seg på en liste eller kjøper billett. Det hjelper ikke at antall gjester er begrenset, eller at arrangementet er omtalt som sluttet selskap i innbydelse eller annonse. Vanlige medlemsmøter i en forening oppfyller ikke lovens krav til sluttet selskap.

Beboere i borettslag o.l. kan disponere felles lokaler til eget bruk for sluttet selskap uten bevilling. I tillegg til private arrangementer gis det også dispensasjon til banketter og representasjonsmiddager for ansatte, medlemmer eller forbindelser i regi av firma, organisasjon og forening. I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling. Skjenking mot vederlag krever alltid bevilling.

Generelt
Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år og det kreves ikke bestått kunnskapsprøve. Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. Den som er søker/ansvarlig for arrangementet har ansvar for at deltakerne overholder gjeldende lov og forskrift og for å ivaretar alkoholpolitiske hensyn. Bevillingshaver må først og fremst sørge for at ingen skjenker alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer og at ingen skjenker etter tillatt skjenketid. Ved ambulerende bevilling kan det skjenkes øl og vin kl. 06.00 - kl. 01.30 og brennevin kl. 13.00 - 01.30. Kommunen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon fra skjenketidsbestemmelsene for lukkede selskaper fram til kl. 02.30. Maksimal åpningstid ved slik dispensasjon er kl. 03.00.

Retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Oppegård kommune tilsier at det ikke gis skjenkerett ved idrettsarrangementer, ved arrangementer som er beregnet på barn og unge, eller i kommunens idrettsanlegg og –parker.

Søknad
Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

  • Navn, alder og adresse på den som skal stå som skjenkeansvarlig
  • Bekreftelse på at det er et lukket arrangement (spesielt inviterte) og ca hvor mange gjester som kommer
  • Dato og klokkeslett for arrangementet
  • Hva som skal skjenkes (øl, vin, brennevin)

Ved søknad til åpne arrangementer, se ovenfor om hva du må opplyse om. For å få søknaden behandlet i tide, bør du søke minst 3 uker før arrangementet. Skriftlig søknad sendes til:

Oppegård kommune
Jus og administrasjon
Pb. 510, 1411 Kolbotn
E-post: postmottak@oppegard.kommune.no

Søknadskjema