Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å være med å lage sin egen plan.

Retten er hjemlet i Pasientrettighetsloven, men individuell plan er omtalt i en rekke lover og forskrifter innenfor helse- og sosialarbeid på kommunalt- og spesialistnivå. Målet er at din plan skal omfatte alle tjenester du har behov for. Individuell plan skal ikke lages uten art du er enig.

Trygghet og forutsigbarhet
Individuell plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning. Planen skal sikre koordinering og samarbeid både i forvaltningen og med deg og din familie. Den skal bidra til at dine behov, problemstillinger og ressurser gir retning til utformingen og sammensetningen av tiltak og tjenester du trenger.


Aktuell informasjon
Bestilling
Forskrift om individuell plan
Pasientrettighetsloven

Veileder