Brukerråd

De som mottar kommunale tjenester skal få mulighet til å uttale seg om kvaliteten på tjenestene.

Målet er å sikre og forbedre kvaliteten ved å ta brukernes erfaringer og ønsker alvorlig.

Hvem er Brukerrådet?
Brukerrådet i Psykisk helsetjeneste består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Fire brukere og to varamedlemmer er valgt på allmøte og to ansatte er valgt på personalmøte. Fra 2007 er lokallaget av Mental helse fast representert i Brukerrådet. Medlemmene velges for et år om gangen. Det er mulig med gjenvalg. Brukerrådet samarbeider med Landsforeningen for pårørende i psykiatri (LPP).

Hva gjør Brukerrådet?

 • Brukerrådet møtes en gang per måned
 • Brukerrådet behandler saker som er aktuelle for brukerne
 • Saker som skal behandles i Brukerrådet er omfang og kvalitet på det psykiske helsetjeneste-tilbudet, virksomhetens budsjett og økonomi, bemanning og personalressurser
 • Medlemmene har taushetsplikt i saker som berører enkeltpersoner
 • Det skrives referat fra møtene. Referatene arkiveres i ringperm, tilgjengelig for brukere av tjenesten
 • Brukerrepresentantene får godtgjørelse etter gjeldende satser

Viktige oppgaver
Brukerrådet:

 • vil være bindeledd mellom brukere og ansatte i Psykisk helsetjeneste
 • vil arbeide aktivt for å skape bedre kommunikasjon mellom psykisk helsetjeneste og andre deler av kommunens administrasjon
 • skal engasjere seg aktivt for å motvirke og redusere samfunnets fordommer mot - og diskriminering av personer med psykiske lidelser
 • gir råd og veiledning til brukere og pårørende som ønsker det

Hvordan komme i kontakt med Brukerrådet?
Skriftlige henvendelser til:
Brukerrådet, Psykisk helsetjeneste
Postboks 510, 1411 Kolbotn

 • Muntlig henvendelse til medlemmer i Brukerrådet. Navn på medlemmene finner du i Brukerrådspermen på AktivitetsHuset
 • Du kan sende e-post til brukerrådet
 • Postkasse i AktivitetsHuset, hvor du kan legge forslag, kommentarer og synspunkter
   

Aktuell informasjon
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Mental helse