Barn og elevers arbeidsmijø

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler sier at alle barn har rett til et helsemessig trygt arbeidsmiljø.

Miljøet i skoler og barnehager skal fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Det skal også  forebygge sykdom og skade. Regelverket gjelder ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Dagmamma, park mm
Dagmamma, park, familiebarnehage og barnehage omfattes hvis:

  • det tas betalt for tilsyn / omsorg
  • virksomheten er regelmessig, og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • det er tre eller flere barn til stede 

Strenge krav
Forskriften stiller krav til egen helsegodkjenning, internkontroll med barn og elevers arbeidsmiljø, inneklima/luftkvalitet og rengjøring. Videre omtales vedlikehold, sikkerhet, belysning, lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering.

Klager?
Har du noe å utsette på det fysiske eller psykososiale miljøet, f.eks. i barnehagen, bør du ta dette opp med lederen. Ønsker du å gjøre det skriftlig, finnes eksempler på brev i brosjyren "Helse, miljø og trivsel i barnehagen". Brosjyren er gitt ut av Sosial- og helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet og NFBIB (Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn).

Tilsynsmyndighet
Kommunelegen og helsekonsulenten i kommunen er tilsynsmyndighet. De kan blant annet gi råd og veiledning om forhold som kan påvirke barn og elevers helse og trivsel. 

Kontaktperson er Arild Øien, tlf. 66 81 91 09, e-post: Arild.Oien@oppegard.kommune.no

Aktuell informasjon
Forskrift om miljørettet helsevern