Badeanlegg og badstu

Tilfredsstillende hygieniske forhold av badeanlegg, bassengbad og badstu er viktig for å fremme helse, forebygge sykdom og ulykker. Spesielt viktig er det å unngå utbrudd av legionella.

Virkeområde
Bestemmelsene i «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.» gjelder for anlegg som er åpent for allmennheten.

Det betyr at anlegg som tilhører helseinstitusjoner, hoteller eller overnattingssteder, kroppspleieinstitutter, fritids- og aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, samt anlegg i sameie av flere husholdninger og borettslag dekkes av virkeområdet.

Forskriften gjelder også for badstuer for allmenn bruk som ikke er tilknyttet til badeanlegg eller bassengbad (for eksempel treningssenter).

Virksomhetsleders/eiers ansvar
Eier skal planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte (se forskriften § 4)

Bestemmelser:

  • Badeanlegget skal være utformet slik at ulykker forebygges
  • Anlegget skal ha et forsvarlig innemiljø, sklisikre gulv og underlag
  • Det skal være tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, belysning, merking av fall i bassengdybden og et tilfredsstillende sanitæranlegg
  • Eier skal påse at personellet har nødvendig opplæring
  • Driftsbestemmelsene i forskriften stiller krav til sirkulasjonssystem, overløpsrenner, bunnavløp, utjevningsmuligheter, desinfeksjon, vannkvalitet, analyser og prøvetaking.
  • Eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem, jf. § 4.
  • Eier skal melde fra til kommunen før oppstart og ved endringer (se link til høyre)

Kommunens ansvar
Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med bade- og svømmeanlegg, samt boblebad og badstuer.

 Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v.
Merknader til forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Retningslinjer for vannbehandling i offentlige bassengbad  
Forebygging av legionella – veiledning (Folkehelseinstituttet) 

Publikasjoner
Folkehelseinstituttet og NIVA har informasjon og veiledning:

Vannkvalitet og vannbehandling i bade- og svømmeanlegg (NIVA)  
Om badevann (Folkehelseinstituttet)