Tilpasse bolig

Kommunen har et boligteam, som jobber med vanskelige boligtilpasninger for funksjonshemmede og eldre.

Boligteamet jobber med komplekse boligtilpasninger for funksjonshemmede og eldre. Eksempel er ombygging av boligen som alternativ til å søke om heis/rampe fra Hjelpemiddelsentralen.

Hva er Boligteamet?

Boligteamet er et kompetanseteam, som kan kontaktes ved komplekse tilpasninger av bolig. Teamet har deltagere fra flere virksomheter i kommunen:

 • Helsetjenesten – ergoterapi
 • Bygg og kart
 • Eiendom - drift og vedlikehold

Teamet har tverretatlig kompetanse på følgende områder:

 • Tilrettelegging av bolig ved nedsatt funksjonsevne
 • Økonomiske tilskuddordninger ved boligtilpasning
 • Byggteknisk
 • Byggesak

Når kan du kontakte boligteamet?

 • Ved behov for å tilpasse boligen på grunn av varig og vesentlig funksjonsnedsettelse
 • Behovet kan gjelde både adkomst til boligen og forflytning mellom ulike rom/ etasjer
 • Når det er vurdert hvor store kostnader brukeren selv kan dekke ved boligtilpasningen
 • Når behovet er vurdert sammen med ergoterapeut, og det er ønske om en bredere, tverrfaglig vurdering

Heistilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral

Enkelte brukere som fyller kriteriene for å få trappeheis, løfteplattform eller rampe, kan få en bedre løsning ved å bygge om boligen eller ved å gjøre terrenginngrep. Vedkommende kan da søke om å få utbetalt et tilskudd istedenfor å få montert et hjelpemiddel. Brukeren, Boligteamet og NAV Hjelpemiddelsentral vurderer i fellesskap hva som er den beste løsningen. NAV Hjelpemiddelsentral fatter endelig vedtak.

Tilskudd til tilpasning, prosjektering og utredning av bolig fra Husbanken. Les mer om finansieringstilbudene på Husbankens nettsider.

Kontaktpersoner

Ønsker du hjelp fra Boligteamet, må du først kontakte ergoterapitjenesten, tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Ergoterapi.

Aktuell informasjon

NAV.no
Husbanken