Avfall fra husholdninger

Follo Ren har ansvar for å samle inn og håndtere husholdningsavfall.

Ny renovasjonsordning

Matavfall skal høsten 2017 sorteres i grønne poser. I september 2017 starter Follo Ren levering av en "startpakke". Les om ordningen på Follo Rens nettsider.

Sortering

Kommunen sørger for at restavfall og papir blir hentet. Farlig avfall som maling, lakk, white spirit, lyspærer, enkelte batterier, elektroniske artikler osv. kan du levere gratis på gjenvinningsstasjonen. Hvis du ikke kan reise til gjenvinningsstasjonen, kan miljøbilen komme hjem til deg. Kontakt Follo Ren. Andre typer avfall må du kildesortere. Se kildesorteringsguiden.   

Finn din tømmedag

Du kan se når avfall blir hentet hjemme hos deg på nettsidene til Follo Ren.

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret er basert på størrelsen til restavfallsbeholderen. Størrelsen på papirbeholderen påvirker ikke gebyret. Standardløsningen for en husholdning er en 240 liters beholder for restavfall, som blir tømt hver 14. dag. Beholder for papir, papp og drikkekartong er også 240 liter, men blir tømt hver måned.  

Kontakt Follo Ren for råd og tips om å endre størrelsen på beholder.

Follo Ren dekker sine utgifter via det kommunale renovasjonsgebyret. Innbyggerne betaler for at avfallet blir hentet og behandlet på et godkjent avfallsmottak. Renovasjonsgebyret dekker også utgifter til returpunkter og gjenvinningsstasjonen.

Fra 1. oktober 2017 blir husholdningsavfallet levert til anlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF) for å bli ettersortert. Avfallet blir så sendt videre til ulike former for behandling og gjenvinning. Plast og papir blir materialgjenvunnet og matavfall går til produksjon av biogass og gjødsel. Restavfallet går til forbrenning i anlegg som produserer fjernvarme og strøm.  

Aktuell informasjon

Priser